Nytt om navn

Artikkel

Beste artikkel om osteoporose

Fysioterapeut Hege Bentzen og lege Jan A. Falch (bildet) mottok nylig, sammen med lege Alv. A. Dahl, en pris på 10 000 kroner for en artikkel om osteoporose. Foto Eva Vigeland

Fysioterapeut Hege Bentzen, lege Jan A. Falch (f. 1943) og lege Alv A. Dahl (f. 1944) fra Aker universitetssykehus mottok nylig en pris på 10 000 kroner fra Norske Kvinners Sanitetsforening for artikkelen Smerter, funksjonsnivå og emosjonelle forhold hos kvinner med osteoporose og vertebrale brudd (Tidsskr Nor Lægeforen 2003: 123; 3355 – 7).

Det er Norsk Osteoporoseforenings vitenskapelige komité som har vurdert artikler innsendt til Tidsskriftet i perioden 1.1. 2003 – 1.6. 2004. Vinnerartikkelen tar utgangspunkt i kvinner med vertebrale brudd som er henvist til en spesialistpoliklinikk for osteoporose, og man har benyttet spørreskjema for å vurdere forskjellige aspekter av pasientenes livssituasjon.

Forfatternes faglige bakgrunn er endokrinologi, fysioterapi og psykiatri, noe som belyser litt av bredden på alle problemstillinger som bør defineres hos pasienter med osteoporose.

Tvang og aldersdemens

Leon Jarners Forskningspris ble nylig tildelt stipendiat Øyvind Kirkevold (f. 1958) ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Kirkevold får prisen for sitt arbeid om tvang og rettighetsbegrensninger.

Ifølge juryen, som bestod av Sigurd Sparr, Olav Sletvold og Inger Hilde Nordhus, har Kirkevold utført et pionerarbeid når det gjelder å vurdere bruk av tvang overfor personer med demens. Juryen mener arbeidet vil bidra til å sikre tjenestene overfor personer med demens. Det vil også kunne være et godt grunnlag for lovbestemmelser på feltet.

I tillegg til stipendiatstillingen er sykepleier Øyvind Kirkevold medarbeider i Utviklingsprogram om aldersdemens. Han har skrevet en rekke artikler om aldersdemens, og arbeider for tiden med sin doktoravhandling om samme tema.

Ny direktør i Helse Sør

Bjørn Erikstein er ny direktør i Helse Sør. Foto Helse Sør

Bjørn K. Erikstein er ny administrerende direktør i Helse Sør. Erikstein tar over etter Steinar Stokke, som gikk av våren 2004.

Onkolog Bjørn K. Erikstein (f. 1952) kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Helse Sør og har lang erfaring fra helsesektoren. Styreleder Erling Valvik sier ansettelsesutvalget var enstemmig i innstillingen.

– Jeg er utrolig glad for å få mulighet til å videreutvikle Helse Sør i samarbeid med så mange dyktige medarbeidere. Helse Sør har vist evne og vilje til å rydde opp i vanskelige saker og legge dem bak seg. Jeg er derfor overbevist om at vi fremover skal kunne bruke kreftene våre på det vi skal bruke dem på – videreutvikling av et allerede særdeles godt helsetilbud, sier Erikstein.

Det var ti personer som søkte på stillingen, hvorav to kvinner. De ni andre var Fehim Beckanovic, Glen Allan Eikeland, Mihaela Girovanu, Petter Grennes, Marit Ektvedt Kjær, Vegard A. Rooth, Tor Erik Tobiassen, Ivar Edmund Vatten og Arild Wilberg.

Prisdryss til indremedisinere

Forskere innen det indremedisinske fagfeltet har mottatt priser for gode vitenskapelige innlegg på Norsk Indremedisinsk Forenings høstmøte. Det ble til sammen delt ut fem likeverdige priser, bedømt ut fra 20 innsendte sammendrag.

Lars Gullestad (f. 1951) ved hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, fikk pris for sin studie om bruk av thalidomid ved kronisk hjertesvikt: Effect ofthalidomide in patients with chronic heart failure: result ofa double-blind placebo-controlled study. Studien viser at thalidomid kan være et alternativ hos pasienter med hjertesvikt hvis man ikke kommer til målet med annen behandling.

Lars Gullestad

Odd Erik Johansen (f. 1971) ved indremedisinsk avdeling, Sykehuset Asker og Bærum, fikk pris for studien Undiagnosed dysglycemia in subjects with established or suspected ischemic cardiovascular complications. Han undersøkte blant annet prevalensen av ukjente blodsukkerforstyrrelser hos personer med komplikasjoner fra tre ulike kargebeter: koronarsykdom, cerebral sykdom og claudicatio intermittens. I prosjektet vil man søke å etablere en modell for slik screening og oppfølging samt se på sammenhenger mellom dysglykemi og inflammasjon.

Cathrine Marie Lofthus (f. 1979) ved Endokrinologisk senter, Aker universitetssykehus, fikk pris for studien Har yngre hoftebruddpasienter tegn påtidlig osteoporose?. I denne studien, som er gjort i samarbeid med flere sykehus, undersøkes det hvorvidt hoftebrudd hos yngre pasienter hovedsakelig kan tilskrives høyenergitraumer, eller om andre viktige risikofaktorer kan identifiseres.

Per Medbøe Thorsby (f. 1964), forsker ved Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus, mottok pris for studien Only Ala Homozygotes of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-γ Gene are Protected Against Common Type 2 Diabetes in the Norwegian Population. I studien, som er et samarbeid mellom flere sykehus og forskningssentre, undersøkte man genotypen hos 3 120 individer og fant at en variasjon i PPAR-γ-genet beskytter mot utviklingen av type 2-diabetes.

Per Medbøe Thorsby. Foto Birgit Skjelvik

Trond Vartdal (f. 1969) fra hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, fikk pris for studien Tidlig ekkoundersøkelse predikerer utbredelsen av hjerteinfarktbedre enn tradisjonelle metoder. Den viser at ekkokardiografi med nye ultralydmarkører med stor nøyaktighet kan påvise den endelige infarktstørrelsen allerede i akuttfasen. Forskerne mener disse ultralydmarkørene angir infarktstørrelsen bedre enn tradisjonelle metoder som hjerteenzymer.

Trond Vartdal

Anbefalte artikler