Hvilket helseforetak er best på nett?

Det er tredje gang at Norge.no har gjennomført vurderingen av offentlige nettsteder, som moderniseringsminister Morten A. Meyer beskriver som den grundigste og største undersøkelsen i norsk sammenheng. I 2004-vurderingen var det spesielt fokusert på at nettsteder skal være tilgjengelige for alle. Vurderingene gjøres ved bruk av de såkalte kvalitetskriteriene for offentlige nettsteder.

God tilgjengelighet

Tabell
Akershus universitetssykehus - best på nett?

Blant de 31 nettsidene for helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF) som er med i undersøkelsen, kommer Akershus universitetssykehus HF best ut med en gjennomsnittsskåre på 77 % og fem stjerner av seks mulige. Helseforetaket får spesielt god kritikk for nettsidenes tilgjengelighet. Under dette punktet ligger det at nettsidene er godt leselig for blinde og svaksynte som bruker leselist, blant annet ved at det er knyttet meningsbærende tekst til bildene og at det er lett å skille grafiske elementer fra innholdet. Nettstedet får også skryt for god kontrast, noe som øker lesbarheten på skjerm.

Akershus universitetssykehus får ikke like god kritikk for innholdet. Årsaken er at blant annet at postjournalen ikke er tilgjengelig via nettsidene og at det er lite tilrettelagt for toveis kommunikasjon på sidene.

Oppdaterte aktualiteter i nord

Andreplass blant helseforetak og regionale helseforetak går til Helse Nord RHF. Nettstedet fikk en totalskåre på 75 % og fem stjerner av seks mulige. Det regionale helseforetaket får nesten full pott innenfor i innholdskategorien. Sidene er tilrettelagt for toveis kommunikasjon og kontaktinformasjonen er lett tilgjengelig. Oppdatert aktualitetsstoff og fyldig informasjon knyttet til de viktigste tjenesteområdene trekkes også frem som positivt. Nettsidene er ikke tilrettelagt for flere brukergrupper med hensyn til språk, noe som trekker ned inntrykket.

Bra på innhold

Helse Bergen HF gjør det også best innenfor tilgjengelighet og havnet på en delt tredjeplass blant helseforetak og regionale helseforetak sammen med Helse Øst RHF. Helse Bergen oppnådde en gjennomsnittsskåre på 74 % og får bra kritikk i kategorien som vurderer om nettstedet har nyttig innhold, blant annet på grunn av relevant aktualitetsstoff og god kontaktinformasjon. Helse Øst gjør det også best i denne kategorien. Dårlig mulighet til toveis kommunikasjon trekkes frem som negativt ved Helse Bergens nettsider, mens Helse Øst får kritikk for ikke å være tilrettelagt for flere språk.

Treg tilgjengelighetsutvikling

Kvalitetsvurderingen viser at utviklingen av bedre tilgjengelighet trolig går for sakte til å forhindre økte "digitale skillelinjer", ifølge Norge.no, som er ansvarlig for kvalitetsvurderingen i samarbeid med Vestlandsforsking og Defacto kommunikasjon.

Statens forurensingstilsyn kom for øvrig best ut av de drøyt 700 offentlige nettstedene i undersøkelsen med en gjennomsnittsskåre på 92 % og seks stjerner av seks mulige.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media