Trygg hos Trygdeetaten

Ifølge Datatilsynet har Trygdeetaten sensitive personopplysninger om de aller fleste nordmenn. Med hele 9 000 ansatte er det mange som skal overholde reglene om håndtering av slike opplysninger, og Datatilsynet har gått gjennom etatens internkontrollsystem og hvordan dette brukes.

Gode rutiner

Rikstrygdeverket sentralt, to fylkestrygdekontorer og to lokale trygdekontor ble satt under lupen i det som er det mest omfattende tilsynsprosjekt Datatilsynet har utført i en og samme virksomhet. Konklusjonen er oppløftende. Trygdeetaten har gode rutiner for behandling av personopplysninger, og behandler disse korrekt og forsvarlig.

- Det ser ut til at Trygdeetaten har lagt til grunn at godt personvern er en forutsetning for at etaten kan oppnå ønsket tillit i befolkningen, melder Datatilsynet.

Noen avvik

Enkelte avvik ble imidlertid registrert, og tilsynet mener blant annet at Rikstrygdeverket på gå gjennom rutinene for lagring av opplysninger om trygdemisbruk etter at den mistenkte er frikjent.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media