Startproblemer i Helse Øst-samarbeid

Torunn Janbu, tidligere leder av Legeforeningens regionsutvalg Øst, og nå medlem i samme utvalg, er til tross for denne konklusjonen optimistisk med tanke på samarbeidets fremtid.

Evaluering av samarbeidsordning

Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert samarbeidsordningen på regionalt nivå mellom de ansatte i helseforetakene og ledelsen i Helse Øst RHF. Etter sykehusreformen i 2002 ble det satt i gang en prøveordning med regionutvalg og regiontillitsvalgte. Her møter regiontillitsvalgte for LO, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Akademikerne, Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i NAVO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Begrepet regionsutvalg i denne sammenheng må ikke forveksles med Legeforeningens utvalg med samme navn.

Uklare roller

Ifølge Fafo-rapporten er verken ledelsen eller de tillitsvalgte fornøyde med hvordan dette regionutvalget, som nå er en permanent ordning, har fungert. Flere av de spurte har opplyst at det har vært vanskelig å fremme kritikk i utvalget, noe som er et problem både for de tillitsvalgte og for ledelsen. De sistnevnte går på denne måten glipp av viktig informasjon. De tillitsvalgte mener det er uklart hvilke roller, rettigheter og plikter de ulike representantene har, mens ledelsen blant annet stiller spørsmål ved de tillitsvalgtes legitimitet og arbeidsmengde.

- Overraskende

Den stor uenigheten mellom aktørene forundret Fafo-forskerne.

- Det var overraskende at det var så ulike oppfatninger om hvor vi finner makten i Helse Øst og hvor de viktige beslutningene fattes. Det var også uenighet innad i ledelsen, sier Sissel Trygstad, som sammen med Inger Marie Hagen står bak rapporten. De ble også noe overrasket over at partene i regionutvalget har brukt det meste av tiden på å diskutere hvor en sak skal diskuteres og hvem som bør være involvert i diskusjonen, snarere enn å bruke tid på selve saksinnholdet.
- Det blir lite fruktbart for alle parter, mener Trygstad.

Har bedret seg

Forskerne understreker at ordningen med regionutvalg var en ung ordning, som bare hadde eksistert halvannet år da evalueringsarbeidet begynte. De mener dette kan ha hatt noe å si for hovedkonklusjonen.
Psykolog Tove Mathiesen, er vararepresentant for Akademikerne i regionutvalget i Helse Øst, og har møtt i stedet for Legeforeningens representant Kåre Løvstakken siden september. Hun er enig i at ordningen ikke fungerte optimalt i begynnelsen, men at dette har bedret seg.

- Jeg mener samarbeidet etter hvert begynner å finne sin form. Det ble i høst forhandlet frem en ny samarbeidsavtale som er gjeldende fra januar. Denne har tydeliggjort rollene i langt større grad, sier Mathiesen til Tidsskriftet.

Lys fremtid

Torunn Janbu, tidligere leder av Legeforeningens regionsutvalg Øst, og nå medlem i samme utvalg, er til tross for kritikken optimistisk med tanke på regionsutvalgets fremtid, og ser for seg et godt samarbeid.

- Evalueringen viser at det er mange muligheter for forbedring og utvikling av regiontillitsvalgtordningen - og det vil vi bidra til. Det er også viktig å merke seg Fafos egen konklusjon om at dette er en ordning i støpeskjeen og at det sannsynligvis forklarer evalueringens hovedkonklusjon. Legeforeningens regionsutvalg Øst har imidlertid helt siden ordningen kom i stand, hatt regelmessig og god kontakt med regiontillitsvalgt for Akademikerne. Det har gitt mulighet for innsikt og innspill til regionale saker, sier Janbu til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media