Sykmelder stadig færre

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.
- Dette er en klart positiv utvikling som viser at arbeidet med et inkluderende arbeidsliv når frem, mener trygdedirektør Arild Sundberg. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten mener at også en holdningsendring hos legene har vært med å snu utviklingen i sykefraværet.

Bare legemeldt fravær går ned

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 7,4 til 5,7 %, mens det egenmeldte sykefraværet var uforandret på 0,7 %. Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 90 % av det totale sykefraværet. Det var nedgang i sykefraværet i alle aldersgrupper for både kvinner og menn.

Effekt av IA-avtalen?

Det legemeldte sykefraværet har gått ned 16,1 % siden tredje kvartal 2001, det året da avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått. Nedgangen har vært størst for virksomheter som tegnet avtale tidlig, ifølge Rikstrygdeverket.

Ros fra ministeren

1. juli i år innførte regjeringen nye sykmeldingsregler med sterkere forankring av sykefraværsarbeidet på arbeidsplassen og med krav til større aktivitet i sykmeldingsperioden. Nå kan man se en dreining mot mer bruk av gradert sykmelding. Aktiv sykmelding utgjør en mindre andel av sykefraværet i 2004 enn i 2003, mens andelen gradert sykmelding er høyere.

– De nye sykmeldingsreglene, sammen med en holdningsendring hos legene, har gitt positive utslag i sykefraværet, mener arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Størst nedgang i nord

Det var igjen nedgang i det legemeldte sykefraværet i alle fylker. Størst nedgang var det i Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Finnmark var likevel fortsatt det fylket med høyest sykefravær med 6,9 %, og Rogaland lå fortsatt lavest med 4,3 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media