Hvor skal gamle pasientjournaler oppbevares?

Da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002, viste det seg at sykehusene i liten grad har avlevert arkivmateriale til fylkeskommunale arkivdepot, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. I dagens sykehus er det ikke lenger plass til alle pasientjournalene og pasientjournaler kan heller ikke kasseres.

Medisinsk forskning

Utvalget som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, skal om et år levere en innstilling som beskriver hvordan sykehusene skal levere eldre saksarkiv og pasientjournaler til et depotarkiv. De skal også se på hvordan elektroniske og papirbaserte arkiv kan bevares for fremtiden, og hvordan dette materialet kan stilles til rådighet, spesielt for medisinsk forskning.

Riksarkivaren i spissen

Utvalget blir ledet av direktør Ivar Fonnes, Riksarkivaren. Med seg i utvalget har han sjefslege Ola Bergslien, St. Olavs Hospital HF; avdelingsoverlege Anne-Birgitte Jacobsen, Det norske radiumhospital HF; seniorrådgiver Ingvar Engen, Kirke- og kulturdepartementet; sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, KITH; Solbjørg Ellingsen Fossheim, statsarkivar i Tromsø; prosjektdirektør Gerd Vandeskog og underdirektør Anne-Mette Spilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media