Hasj kan gi psykoser

Det er velkjent at cannabis er sterkt assosiert med psykose, men det er usikkert om denne sammenhengen er kausal. Nå har tyske og nederlandske forskere publisert en prospektiv kohortstudie i BMJ, der drøyt 2 400 tyske ungdommer i alderen 14-24 år ble intervjuet i 1995 og på nytt i 1999. Halvparten var gutter. Intervjuene ble gjort av psykologer ved hjelp av Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI). Ungdommene besvarte dessuten spørreskjemaet Symptom Checklist (SCL-90-R).

Tabell
Hyppig bruk av cannabis er forbundet med økt risiko for psykose i et dose-respons-forhold. Foto Landsforbundet mot stoffmisbruk

Økt risiko ved psykose

Ved det første intervjuet fortalte 13 % at de hadde brukt hasj fem ganger eller mer, mens tallet var 14,8 % ved det andre intervjuet. Etter å ha justert for en rekke bakgrunnsfaktorer, inkludert predisposisjon for psykose og bruk av cannabis før første intervju, viste resultatene en moderat økt risiko for å utvikle psykotiske symptomer fire år senere (justert odds ratio 1,67; 95 % KI 1,13-2,46).
Denne effekten var langt sterkere hos personer som var predisponert for psykoser, noe som bekrefter tidligere studier.

Ikke selvmedisinering

Hyppig bruk av cannabis var forbundet med økt risiko for psykose i et dose-respons-forhold. En predisposisjon for psykose ved det første intervjuet predikerte imidlertid ikke cannabisbruk fire år senere, noe som avkrefter hypotesen om at personer med psykose selvmedisinerer seg med cannabis.

Bekrefter tidligere funn

Overlege Jon Johnsen ved Avdeling for forskning, strategi og utvikling ved Sykehuset Asker og Bærum HF, bekrefter at funnene er i tråd med funn i tidligere studier. Han viser til to kjente studier fra henholdsvis Sverige i 1987 og New Zealand i 2002, begge publisert i The Lancet. Disse viser begge at jo tidligere man begynner med cannabis, jo større er risikoen for å utvikle schizofreni.

- Avgjørende delfaktor

Også disse studiene viser at noen er mer utsatt enn andre.
- Det er ikke slik at cannabis alene forårsaker schizofreni, men bruk av cannabis er en delårsak i et komplekst samspill av andre bidragende faktorer. Hvis man fjernet all bruk av cannabis ved 15-års alder vil man redusere insidensen av schizofreni med 8 % i dette utvalget fra New Zealand. Disse studiene tyder på at bruk av cannabis blant sårbare ungdommer kan få meget alvorlige konsekvenser. Denne tidlige og reglemessige bruken må vi som leger i advare sterkt mot. Fortsetter cannabisbruken å være så utbredt som blant ungdom i Norge i dag, vil vi nok forvente en økning i forekomsten av schizofreni de neste ti årene, mener Johnsen.

Ukjent risiko

Risikoen for ettervirkninger hos personer som ikke er predisponert for psykoser, er mer uklar.
- Ungdom uten sårbarhet kan utvikle psykotiske symptom som ledd i en cannabisintoksikasjon. Disse symptomene vil raskt gå over. Hva som skjer i forhold til andre typer av psykiske sykdommer vet vi imidlertid for lite om, selv om noen uttaler seg skråsikkert. Man mener det kan være en sammenheng også her, særlig mellom tidlig debut av cannabisbruk og senere utvikling av alvorlige depresjoner, sier Jon Johnsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media