Stor uenighet om trinnprismodellen

I oktober sendte Helse- og omsorgsdepartementet forslaget om innføring av en trinnprismodell ut på høring til 38 instanser, med frist 19. november.

Prosent av maksimalpris

Trinnprismodellen, som bygger på Norges Apotekerforenings opprinnelige forslag, innebærer at det fastsettes en maksimal refusjonspris som en prosentandel av det patenterte legemiddelets siste maksimalpris. Forskjellen mellom refusjonsprisen (trinnprisen) og innkjøpsprisen beholdes av apoteket eller apotekkjeden som fortjeneste. Sammenlignet med dagens indeksprismodell, som ifølge ECON Analyse AS ikke fungerer optimalt, vil folketrygden redusere sine utgifter med 450 millioner kroner i 2005 dersom trinnprismodellen innføres 1. januar neste år. Meningene om prismodellen er imidlertid delte.

Legeforeningen positiv

Den norske lægeforening er positiv til forslaget, og skriver i sitt høringssvar at de ikke har noen avgjørende motforestillinger mot trinnprismodellen. Det understrekes imidlertid at dette ikke vil løse problemet med at systemet fører til hyppige og unødvendige skifte av medikamenter, blant annet fordi prisene variere i og utenfor sykehus. Hyppige skifter av legemidler må begrenses fordi det kan føre til feilbruk, mener Legeforeningen.

Rask prisreduksjon

Også Norges Apotekerforening (NAF) er - ikke overraskende - svært tilfreds med departementets forslag. NAF mener systemet vil gi en forutsigbar og rask prisreduksjon, og at det er lite kostnadskrevende for både myndigheter og apotek.

Makt til apotekene

Legemiddelindustriforeningen (LMI) derimot, mener systemet vil gi mer makt til apotekkjedene, noe de mener kan føre til urasjonell legemiddelbruk.
- Etter LMIs mening må det foretas endringer i systemet for at det ikke skal få negative konsekvenser for legemiddelbruken og for sluttbetaler, skriver foreningen i sitt høringssvar.

Sparer ikke nok

Konkurransetilsynet er også kritiske til trinnprismodellen, men av helt andre grunner.
- Modellen har et vesentlig lavere innsparingspotensial enn et av alternativene, den såkalte tilskuddsprismodellen, sier seksjonssjef Knut Matre.
En annen ulempe mener tilsynet er at modellen baserer refusjonsprisen på maksimalpris før originalpreparatet gikk av patent.
- Dette innebærer at modellen verken tar opp i seg kostnadene ved å produsere generiske legemidler, eller konkurransen som oppstår etter patentutløp, skriver Konkurransetilsynet.

Tolkningstvil

Statens legemiddelverk tar til etterretning at departementet har valgt trinnprismodellen blant de presenterte modellene, et valg de ikke ønsker å kommentere ytterligere. De understreker viktigheten av at modellen som velges ikke må gi rom for tolkningstvil eller opphav til bevisproblematikk – noe de mener trinnprismodellen gjør per nå. Legemiddelverket, som forvalter av regelverket, mener det også er viktig at modellen som velges ikke stiller for store ressurskrav.

Rask behandling

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker foreløpig ikke å kommentere høringsuttalelsene, men ifølge rådgiver i legemiddelseksjonen, Jørn Nilsen, vil prosessen videre gå relativt raskt.

- Det er lagt opp til en kort behandlingstid i denne saken. Den har høy prioritet i departementet, i og med at en ny ordning er tenkt å tre i kraft allerede 1. januar neste år, sier Nilsen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media