Nytt mastergradsstudium i helsefremmende arbeid

Studiet er det første erfaringsbaserte studiet innen helsefremmende arbeid i landet, og er utviklet av arbeidslivsforsker og professor i sosiologi Bjørg Aase Sørensen og hennes kolleger ved Senter for Helsefremmende Nærmiljøarbeid (HENÆR), Høgskolen i Vestfold.

Helsefremmende arbeid mest effektivt i lokale settinger

Studiet bygger på en forståelse av at helse i stor grad påvirkes av samfunns- og miljømessige forhold, og at helsefremmende arbeid best gjøres i lokale settinger hvor mennesker lever, arbeider og/eller bor. Da fremming av helse sjelden er et sentralt formål for aktiviteter i slike settinger skal studentene utvikle kompetanse i å spille på lag med formålene som søkes realisert i en bestemt setting, og fokusere på hvordan en kan nå disse målene på en mest mulig helsefremmende måte. Dette er for eksempel aktuelt i arbeidsorganisasjoner som ønsker å øke effektivitet, og hvor man kan gjennomføre produksjonsendrende tiltak som enten kan være helsefremmende eller -hemmende.

Helsefremmende arbeid innebærer både å drive sykdomsforebyggende arbeid gjennom bruk av anerkjent sosial- og samfunnsmedisinsk kunnskap og å drive –politikk– gjennom å mobilisere befolkningens eller brukernes egne ressurser. Studiet ønsker å utdanne fagpersoner som har et bevisst forhold til når det er hensiktsmessig å arbeide som ekspert og å styre utviklingsarbeid, og når det er hensiktsmessig å fungere som en støtte eller tilrettelegger for at brukeres ekspertise skal nyttes. Det vil bli lagt stor vekt på at studentene skal lære praktiske ferdigheter i hvordan man best kan utløse ressurser blant enkeltpersoner og grupper av mennesker.

Deltidsstudium

Studiet er tverrfaglig, og hovedmålgruppen er fagpersonell som allerede arbeider med helsefremmende og forebyggende arbeid. For medisinere vil studiet være særlig aktuelt for bedriftsleger og kommuneleger.
Det er et deltidsstudium over fire år (120 studiepoeng), med mulighet for raskere progresjon. Det vil være ca. to ukessamlinger i semesteret med IKT-basert undervisning mellom samlingene. For opptak til studiet kreves bachelorgrad og minst to års praksis innen fagfelt som medisin, pleie- og omsorg, pedagogisk og sosialt arbeid, samt personal og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media