For dårlig bemanning ved fødeavdelinger

Dette kan være uforsvarlig, mener forfatterne av den norske studien publisert i Tidsskriftet denne uken. Ved hjelp av spørreskjema har Helga B. Salvesen, Jone Trovik og Per E. Børdahl ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus kartlagt kompetanse, bemanning og vaktberedskap ved landets fødeavdelinger. Samtlige 43 avdelinger svarte på spørreskjemaet.

Tabell
Det er for dårlig beredskap ved flere fødeavdelingene her i landet, viser studie. Illustrasjonsfoto

Stor variasjon

Undersøkelsen viser stor variasjon i vaktberedskap, fordeling av legestillinger og akademisk kompetanse ved norske gynekologiske avdelinger og fødeavdelinger. Forskjellene er store både i de små enhetene og i de aller største. Ifølge forfatterne gjenspeiler det til en viss grad funksjon og geografiske forhold, men det er også betydelige forskjeller mellom sammenlignbare institusjoner. Ved de store fødeavdelingene var det flere fødsler per lege på vakt enn det var ved de mindre. Ved mindre avdelinger går hver lege ofte vakt, og det er relativt hyppig bruk av vikarer.
- Det gir grunn til bekymring at 15 avdelinger (36 %) har ansatt færre enn de fire spesialistene som er anbefalt minimumsbemanning, mener forfatterne. De mener det også er foruroligende at bare én av fire leger ved universitetssykehusene har doktorgrad og at ett av universitetssykehusene ikke hadde ansatt lege med doktorgrad.

For få fødsler

Studien tar bare for seg rammene og ikke kvaliteten av arbeidet ved avdelingene. For å sikre kvaliteten på fødeavdelingene utarbeidet Statens helsetilsyn i 1997 faglige krav til fødeinstitusjonene. Blant kravene er at kvinneklinikker skal ha minst 1 500 fødsler i året, fødeavdelinger minst 400-500 fødsler i året og fødestuer minst 40 fødsler i året.
- I dag har nesten en firedel av norske fødeavdelinger et lavere fødselstall enn den anbefalte grensen på 400 fødsler for opprettholdt status som fødeavdeling. Det er således et klart misforhold mellom de faglige føringer for fødetilbudet og realitetene, påpeker forfatterne.

De mener det er grunn til å vurdere om fødeavdelinger med en dårligere vaktberedskap enn anbefalt kan innfri kravene til medisinskfaglig forsvarlighet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media