Hvordan prioriteres helse i statsbudsjettforslaget?

Det er noen av punktene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005, som ble langt frem i dag.

Strammer grepet om sykehusene

Det kan se ut som regjeringen varsler en strengere kontroll med spesialisthelsetjenesten i sitt forslag til statsbudsjett. Blant annet vil de realisere planene om et beregningsutvalg for spesialisthelsetjenesten. Formålet er å få et mer presist faktagrunnlag til grunn for fastsetting av budsjettrammene. Utvalget skal også vurdere økonomi- og aktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen vil også i 2005 starte opp en resultatevaluering av sykehusreformen. Sykehusene skal blant annet evalueres i forhold til kravene som kommer frem i styringsdokumentene. Regjeringen peker på at dagens inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene er historisk betinget, og at dette har slått ut i form av ulikheter i omfang og kvalitet av spesialisthelsetjenester. Det er derfor foreslått nye kostnadsnøkler for inntektsfordelingen, med alderssammensetning av befolkningen som viktigste kriterium.

Mer penger til psykisk helse - igjen

I år som i fjor loves det mer penger til psykisk helse. Samlet foreslås det bevilget 4,3 milliarder kroner til Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2005 - en økning på 853 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2004. For at Opptrappingsplanen skal gjennomføres som forutsatt av Stortinget, trengs det i gjennomsnitt en vekst på 780 millioner kroner for de resterende tre årene.
- Vi er i rute med opptrappingen av midler til psykisk helse, men det er fortsatt mye ugjort arbeid før pasienttilbudet er godt nok, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Følger opp folkehelsemeldingen

Regjeringen vil videreføre arbeidet med folkehelsemeldingen, og vil 162 millioner kroner til oppfølging av folkehelsemeldingen i 2005. Dette innebærer en reell styrking av folkehelsearbeidet med til sammen 22 millioner kroner, ifølge regjeringen.

Økning i egenandeler

Egenandelstak 1, som omfatter legehjelp, psykologhjelp, legemidler og sykepleieartikler på blå resept og reiser i forbindelse med behandling i helsetjenesten, foreslås hevet fra 1 550 kroner til 2 500 kroner for brukere som ikke er minstepensjonister. Regjeringen kom med samme forslag i budsjettet for inneværende år. De mener at for mange personer omfattes av ordningen i dag. Den er for lite treffsikker i forhold til å hjelpe storbrukerne av helsetjenester. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke mener dette forslaget er respektløst overfor kronisk syke og utsatte grupper i samfunnet.

Mer informasjon om budsjettforslaget

Alle budsjettforslag fra regjeringen knyttet til helse- og omsorg finnes på regjeringens budsjettportal på Internett.
Statsbudsjettet i sin helhet finnes på Odin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media