- Helseforetakene må samarbeide bedre

Det er konklusjonen i et strategidokument utarbeidet av Nasjonal gruppe for samhandling, under ledelse av direktør i Helse Nord RHF, Finn Henry Hansen.

Skape grunnlag for samhandling

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag av de regionale helseforetakene å identifisere felle arbeids- og tilnærmingsmåter for foretakene. Resultatet ble rapporten Samhandling og desentralisering - forslag til en overordnet strategi for de regionale helseforetakene. Det ble ifølge rapporten tatt utgangspunkt i ideer og tiltak som allerede var igangsatt, men ambisjonen har vært å utvikle og systematisere et felles grunnlag for samhandling.

For spesialisert

Blant anbefalingene fra arbeidsgruppen er at de regionale helseforetakene må sørge for grunnleggende verdier som helhetstenkning, likeverdighet og gjensidig respekt i kontakten med pasienter og samarbeidspartnere. Helseforetakene bør også sørge for at pasientgrupper med størst behov for samordning av tjenester, som syke eldre, rusavhengige og psykisk syke, blir prioritert og får tilbud om individuell plan.
- Vi spesialiserer oss så mye at samhandlingen svekkes. Derfor må vi særlig innad i sykehusene forbedre oss, og i samarbeid med førstelinjen bedre ivareta hele pasientforløpet, sier Finn Henry Hansen.
Han mener særlig individuell plan og pasientansvarlig lege må på plass. Samtidig må den elektroniske samhandlingen bli bedre og utnyttes mer effektivt.

- Vi bør prøve ut økonomiske virkemidler som fremmer god samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, sier Hansen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media