Flere rettigheter for pasientene fra i dag

Overholdes ikke fristen, kan de kreve at Rikstrygdeverket sørger for at de får behandling umiddelbart. Retten til helsehjelp er nedfelt i den utvidede pasientrettighetsloven, som trer i kraft i dag 1. september. Lovendringen innebærer også en utvidet rett til fritt sykehusvalg, som fra i dag ikke bare omfatter offentlige sykehus, men også alle private sykehus.

De sykeste først

Loven, som også ble omtalt i Tidsskriftet i vår, skal sikre at de pasientene som ut fra en medisinsk vurdering trenger behandling mest, blir behandlet først. Dersom det ikke finnes medisinsk kompetanse til å behandle en pasient i Norge, har pasienten krav på å bli behandlet i utlandet innen fristen som er satt.

Leger må informere

Ifølge Helsedepartementet skal alle pasienter som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten informeres om de har rett til nødvendig helsehjelp og om det er fastsatt en tidsfrist. De skal også opplyses om hvor og hvordan de kan klage. Pasienten kan kontakte Rikstrygdeverket på telefon 815 335 33.
– Dette viser med all tydelighet at det er pasientens behov som er i fokus i helsevesenet. Samtidig får vi økt oppmerksomheten rundt det å gjøre de rette prioriteringene i sykehusene, slik at de alvorligst syke behandles først, sier helseminister Ansgar Gabrielsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media