Insidens og behandling av ekstrauterine svangerskap i Norge

Formålet med undersøkelsen var å studere insidens og behandling av ekstrauterine svangerskap i Norge i perioden 1990 til 2003.

Data for sykehusinnleggelser (1990-2003) og polikliniske konsultasjoner (1999-2003) ble selektert fra Norsk pasientregister på grunnlag av koder for svangerskap utenfor livmor (ICD-9: 633.0-633.9; ICD-10: O001-O009) blant kvinner 15-44 år.

Insidensraten (antall tilfeller per 10 000 kvinner) sank fra 17,3 til 8,7 og ekstrauterinratio (antall tilfeller per 1 000 fødsler) sank fra 26,4 til 13,4 fra 1990 til 2003. Kvinner i aldersgruppen 25-34 år hadde høyest insidensrate av ekstrauterine svangerskap, men målt som ekstrauterinratio økte forekomsten av ekstrauterine svangerskap med alder. Det ble observert tilbakegang i antall tilfeller av ekstrauterint svangerskap målt som insidensrate og ratio til fødsler i alle aldersgrupper og i alle landets fylker.

I løpet av perioden 1990-2003 økte bruken av laparoskopiske operasjonsteknikker sterkt samtidig som antall liggedager sank. I 2003 var variasjonen i andel laparoskopisk kirurgi liten mellom helseregionene, mens det var noe større variasjon fylkesvis. Fra år 2000 ble 8-9 % av laparoskopiske operasjoner konvertert til åpen kirurgi (konverteringsgraden varierte fra 5 % til 13 % mellom helseregionene). Dagkirurgi ble omtrent ikke benyttet til tross for at fire av fem pasienter ble behandlet laparoskopisk fra år 2000. I 2003 ble 5 % av pasientene registrert uten liggedager, hvorav de fleste ble behandlet i Helse Øst (55 %, 21/38).

Den observerte nedgangen i ekstrauterine svangerskap indikerer økt fertilitet blant norske kvinner. Selv om laparoskopisk kirurgi dominerer over hele landet kan det i noen fylker fortsatt være mulig å øke bruken av laparoskopi med redusert liggetid som resultat.

Lenker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media