Flere pasienter får erstatning

Det viser tall for første halvår 2004 fra Norsk Pasientskaderstatning (NPE). Det er ikke grunn til å tro at økningen skyldes at helsepersonell gjør flere feil enn tidligere, ifølge NPE. En vellykket informasjonskampanje kan være forklaringen.

Styrket informasjon

NPE har mottatt 1 438 krav om erstatning fra pasienter så langt i år, mot 1 090 samme periode sist år. Dette tilsvarer en økning i antallet søknader på 33 %. Økningen i meldte krav skyldes trolig først og fremst at flere pasienter har fått kunnskap om ordningen, mener NPE. De har styrket sitt informasjonsarbeid mot både helsepersonell og pasienter. Forenklet skademeldingsskjema og informasjonsbrosjyre om ordningen er distribuert til alle sykehus sist år. I tillegg er det satset på nettbasert informasjon, og målinger viser at denne blir brukt i stadig økende grad.

Flere får medhold

Medholdsprosenten har økt fra 34 % til 37 % første halvår 2004 sammenliknet med samme periode i 2003. Medhold gis i hovedsak der det er påvist behandlingssvikt som årsak til skaden.

Økt kunnskap blant pasienter om egne rettigheter bidrar til flere reelle krav. En annen faktor er at det nå er opprettet Pasientombud i alle fylker. Pasientombudene informerer om ordningen og bistår pasienter i søkeprosessen. Også dette bidrar til at færre søker på galt grunnlag, tror NPE.

NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helsedepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media