Økt aktivitet i helseforetakene

Kostnader knytet til drift av spesialisthelsetjenesten økte med 11 % fra 2002 til 2003, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dyrere

Totalt var helseforetakenes kostnader til drift av spesialisthelsetjenesten på nær 63 milliarder kroner i 2003.
Herav gikk 11 milliarder til psykisk helsevern, mens 49 milliarder ble brukt til somatisk virksomhet, viser regnskapene for spesialisthelsetjenesten. Kostnader til spesialisthelsetjenesten inkluderer kostnader til somatikk, psykisk helsevern, ambulanse, rusmiddeltiltak, administrasjon i de regionale foretakene og personal- og rekrutteringspolitiske tiltak, eksklusive avskivinger. I totale kostnader inngår både statlige og private institusjoner.

Kostnadene tilsvarer 13 700 kroner per innbygger i 2003, mot 12 500 per innbygger i 2002. Stadig større andel av de totale kostnadene til psykisk helsevern går til tiltak rettet mot barn og ungdom under 18 år. Fra 1990 til 2001 økte andelen fra 10 til 13 %, og den fortsatte å stige til 17 % i 2003.

Samsvar mellom kostnader og aktivitet?

Kostnadsveksten for sykehus og institusjoner samsvarer med økning i aktiviteten, ifølge SSB. I somatiske sykehus ble det i 2003 registrert om lag 42 000 flere heldøgnsopphold enn året før, det tilsvarer en økning på 5,4 %. Antall dagbehandlinger i sykehusene steg med nær 15 %, til nesten 206 200. Dette er den høyeste veksten Statistisk sentralbyrå har registrert siden aktivitetstall basert på individdata ble tatt i bruk som kilde for heldøgnsopphold i 1989 og for dagbehandlinger i 2000.

Kortere opphold på sykehus

Heldøgnsopphold i somatiske sykehus blir stadig kortere, og var på 5,4 døgn i gjennomsnitt i 2003, mot 5,7 døgn i 2002. SSB registrerer også at polikliniske konsultasjoner øker i sykehusene. Mer enn 3,2 millioner slike konsultasjoner ble registrert i 2003, en økning på 4,6 % fra året før.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media