Leger fratatt trygderettigheter

I samme periode er 90 uførepensjonssaker stoppet av Trygdeetaten fordi de i en spesiell kontroll har fått mistanke om at leger har skrevet sykmeldinger og andre erklæringer med fiktivt innhold, skriver Rikstrygdeverket i en pressemelding. Sakene meldes til politiet.

Systematisk og organisert

Siden Trygdeetaten i 2001 intensiverte arbeidet med å avsløre trygdemisbruk, er 940 personer anmeldt for bedrageri for til sammen 120 millioner kroner. Bare hittil i år har Trygdeetaten anmeldt 112 personer for trygdemisbruk til en verdi av 17,5 millioner kroner.

- Rikstrygdeverket ser en klar tendens til mer systematisk og organisert misbruk av trygdens midler. Slike og andre misbrukstilfeller er et klart og alvorlig angrep på Folketrygden, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

Ofte sykepenger

Blant avsløringene er simulering av sykdomssituasjoner og ifølge Rikstrygdeverket til dels veloverveide strategier for å få varige trygdeytelser. De fleste som blir anmeldt mistenkes for å ha misbrukt syke- og uførepensjonsordningene. Hittil i år er 36 personer mistenkt for urettmessig å ha mottatt sykepenger, noe som er like mange som hele fjoråret til sammen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media