Endringer i henvisningsordningen til fysioterapi

Legen skal på sin side bare angi diagnose, funn og behandlingens hensikt på henvisningsblanketten. Dette opplysner Rikstrygdeverket.

Bakgrunnen for endringen er ifølge Rikstrygdeverket at fysioterapeuten anses som den faglig best egnede til å angi behandlingsopplegget for pasienten, samt at det er urasjonelt og kostnadskrevende å måtte kontakte legen for å fastsette disse detaljene.

Manuell terapi og psykomotorisk behandling kan fortsatt bare iverksettes etter spesiell henvisning fra lege.

Fysioterapeuten skal fremdeles oversende epikrise til behandlende lege etter avsluttet behandling.

Inntil nye henvisningsblanketter kommer, benyttes den gamle blanketten, men feltene som omhandler behandlingstid, antall behandlinger og behandlingsform, behøver legen ikke lenger fylle ut. Den nye blanketten vil bli lagt ut på www.trygdeetaten.no innen juli 2004.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media