Attføring samlet i Aetat fra 1. juli

Til nå har trygdeetaten fattet vedtak i saker om yrkesrettet attføring. Intensjonen med endringene er at den samlede perioden med sykepenger og attføring skal kortes ned, at overgangen fra sykmelding til arbeidsrettede tiltak skal skje så fort som mulig, og at flere skal komme raskere tilbake i arbeid.

Formålet med yrkesrettet attføring er at personer som på grunn av sykdom, skade eller lyte har problemer med å skaffe seg eller beholde et arbeid, skal bli i stand til dette ved hjelp av bistand fra Aetat. Bistanden kan være veiledning om yrker og utdanning, formidling til arbeid, avklaring av muligheter og begrensninger i arbeidslivet, arbeidspraksis eller ulike former for opplæring.

Aetat vil sende ut informasjon om den nye ordningen. Mer informasjon finnes på Aetats nettside.

Les også:

- Nye regler ved sykmelding. Tidsskriftet - nett 16.6. 2004

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media