Tar fra og gir til helse i revidert budsjett

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen blant annet økte bevilgninger til tiltak for rusmiddelmisbrukere. 1. januar i år overtok de regionale helseforetakene ansvaret for rusmiddelomsorgen, og i forbindelse med dette ble det overført rundt 1, 3 milliarder kroner til helseforetakene. I revidert budsjett foreslås det å øke denne bevilgningen med 100 millioner kroner. Bevilgningen til legemiddelassistert behandling (LAR) ble økt med rundt 19 millioner kroner i budsjettet for 2004, og nå foreslås en ytterligere styrking på 20 millioner kroner. Målet er å redusere ventelistene. Ved årsskiftet ventet 550 personer på legemiddelassistert behandling.

Gratis smertebehandling

Etter råd fra Statens legemiddelverk har Helsedepartementet åpnet for at kreftpasienter kan få full utgiftsdekning for flere smertestillende legemidler med effekt mot kreftsmerter. Dette gjelder også de som ikke er medisinsk godkjent i behandling av smerter. Det anslås at full utgiftsdekning av disse medikamentene vil koste 3 millioner kroner.

Medikamentet Plavix, en trombocyttaggregasjonshemmer for forebyggelse hjerteinfarkt og hjerneslag, foreslås å inngå i blåreseptordningen. Refusjon vil i så fall bli gitt til pasienter som har fått innlagt stent og til pasienter med akutt koronart syndrom. Det foreslås at kun sykehusleger skal kunne forskrive Plavix på blåresept, og at det bevilges 12 millioner kroner for å dekke kostnadene.

Når det gjelder utbyggingsprosjekter i sykehussektoren foreslås det å øke bevilgningen med 750 millioner kroner i 2004. Det gir en samlet investeringsmulighet for sykehusene på 6,4 milliarder kroner i år.

Egenandeler

Det foreslås en økning på 5 % i egenandelene for legehjelp, fysioterapi og psykologhjelp fra 1. juli 2004. For pasienter med frikort dekkes denne økningen av trygden. Egenandelstak 2 ble innført fra 2003 med et utgiftstak på 4 500 kroner. Dette taket er videreført i 2004 og forslås satt ned til 3 500 kroner. Det omfatter pasienter innen fysioterapi, refusjonsberettiget tannbehandling, opphold ved opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet.

Uhell i sykehusene

Helsedepartementet foreslår at det opprettes en nytt nasjonalt meldingssystem for uheldige hendelser i helsetjenesten, der hensikten er kvalitetsforbedring, ikke straffereaksjon.

Som et ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse gis Mental Helse Norge i oppdrag å etablere en ressurssenter for bruker- og pårørendekompetanse. Senteret etableres som et 3-årig prosjekt med en årlig driftsramme på 4 millioner kroner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media