Flere får rask sykehusbehandling

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet heldøgnsopphold ved norske somatiske sykehus har økt med 42 000, det vil si 5,4 %, fra 2002 til 2003.

Størst vekst i sør og nord

Helse Sør RHF og Helse Nord RHF hadde de største økningene i antall dagopphold i fjor, med henholdsvis 18 % og 16,8 % vekst. Det kommer stadig flere private sykehus med i ordningen med innsatsstyrt finansiering, og en økende andel pasienter får dagbehandling ved private sykehus.

Flere polikliniske konsultasjoner

Også tallet på polikliniske konsultasjoner ved statlige og enkelte private sykehus hadde økt i fjor, til nærmere 3 222 000. Det er en økning på 5,8 %, eller 176 500 konsultasjoner, fra året før. Kvinner fikk oftere poliklinisk behandling enn menn, og vanlig årsak til behandling av kvinner var muskel- og skjelettlidelser, samt kreft. Skader, muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karlidelser var den vanligste årsaken til at menn oppsøkte poliklinisk behandling.

Liggetid ned

Samtidig som antall heldøgnsopphold har hatt en sterk vekst, har gjennomsnittlig liggetid gått videre ned, fra et snitt på 5,7 liggedager i 2002 til 5,4 i 2003.

Flere årsaker

Statlig sykehusovertakelse fra 1. januar 2002 kan være forklaringen på økningen i dagbehandlinger og heldøgnsopphold.
- Økningen skyldes nok endrede finansieringsordninger, noe som gjør det lønnsomt å prioritere dagbehandlinger, sier direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Knut Schrøder. - Vi har gjennomgått en omstilling slik at vi ikke lenger har et overforbruk av innlagte pasienter. Vi ser at vi er i en konkurransesituasjon etter at Fritt Sykehusvalg ble innført. Dette gjør at vi har måttet jobbe hardere for å få ned ventelistene, noe som har ført til flere dagbehandlinger og raskere utskrivelser, sier Schrøder.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media