Europa frykter bemanningskrise

Dermed kan ingen leger, heller ikke de underordnede, jobbe mer enn 58 timer per uke.

Det var EU-domstolen som i 2000 fastslo at et EU-direktiv fra 1993 om arbeidstidsbestemmelser også skulle gjelde for leger. En ny EU-dom fra 2003 fastslår at arbeidstidsbestemmelsene også skal gjelde for underordnede leger og annet helsepersonell, med virkning fra 1. august 2004. Det innebærer at alle legers ukentlige arbeidstid blir lovregulert til maksimum 58 timer, og til 48 timer innen 2009. Det kreves også at legene skal ha 11 timer hvile per 24 timer tjeneste, og at nattarbeidere ikke skal jobbe mer enn åtte timer i døgnet. Målet med arbeidstidsdirektivet er å verne arbeidstakere mot utnyttelse, slitasje og skader.

Dyre konsekvenser

For britiske underordnede leger innebærer innskjerpingen av loven blant annet at arbeidstiden reduseres med 19 % i forhold til dagens gjennomsnitt på 72 timer per uke. Ifølge siste nummer av BMJ vil dette føre til en potensiell bemanningskrise i Storbritannia tilsvarende 3 700 leger i minus. Den nederlandske regjeringen må gjennomføre store tiltak før sommeren, dersom de skal unngå å måtte bruke 850 millioner kroner på ekstra bemanning.

Alle timer teller

Problemet for sykehusene er spesielt denne siste dommen fra 2003, som slår fast at hver tilstedevakttime ved sykehus eller vaktsentral teller fullt ut som arbeidstimer, uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Nederlandske myndigheter krever at medlemslandene i EU selv må ha mulighet til å bestemme hvor mye av en vakt som skal telle som vanlige arbeidstimer. Dersom også disse vaktene omfattes av loven, mener nederlandske myndigheter de trenger 10 000 flere ansatte til en pris på 3,3 milliarder kroner årlig.

- Kort frist

Tyskland mener direktivet betyr at tallet på leger reduseres med en fjerdedel, noe som vil koste over 14 milliarder kroner. Mange frykter konsekvensene dette kan ha, også for pasientsikkerheten. Den britiske regjeringen er positive til tiltak som kan redusere legers arbeidstid, men understreker at Storbritannia er ekstra sårbar på grunn av den allerede eksisterende legemangelen. Myndighetene i Irland sier som de andre landene at august 2004 er en alt for kort tidsfrist for å klare å innfri kravene. Den irske legeforeningen frykter at dersom turnuslegene får en maksgrense på 58 timer i uken, vil dette føre til en dårligere standard på turnustjenesten.

Frankrike og Spania har valgt å søke om å få unntak fra direktivet, og Slovenia har søkt om dette allerede før landet blir EU-medlem 1. mai. EU-kommisjonen opplyser at de vil se nærmere på innvendingene, og at det kan være muligheter for en fremtidig modifisering av direktivet.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere direktivet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media