Dårlig samarbeid om sårbare pasienter

Retten til individuell plan ble vedtatt som en del av den nye pasientrettighetsloven 1. januar 2001, og skal sørge for at det er den enkelte pasients behov, problemstillinger og ressurser som gir grunnlag for utforming av tjenesten. Målet var å styrke samarbeidet mellom pasient og tjenesteytere og mellom ulike tjenesteytere.

Mye gjenstår

Nå viser likevel tilsyn og kartlegginger at det fortsatt gjenstår en god del før tjenesten fremstår som en sammenhengende behandlingskjede. Ifølge den nylig fremlagte Medisinalmeldingen for 2003 går mangel på samordning mellom sykehus, fastleger og øvrige kommunale tjenester stadig igjen i tilsyns- og klagesaker. Dette gjelder spesielt for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Alvorlig svikt

Ifølge meldingen har ikke sykehusene utviklet gode systemer for å ivareta personer med sammensatte problemer, enten det gjelder individuell plan eller samordning uten slik plan. Klagesakene viser at det er for mye og alvorlig svikt knyttet til journaldokumentasjon, særlig til diagnostiske og behandlingsmessige overveielser, fortløpende journalføring og revurderinger av selvmordsfare for pasienter som går i behandling over tid. Våren 2003 vurderte Helsetilsynet fire klagesaker som gjaldt selvmord hos pasienter under psykisk helsevern. Tilsynet konkluderte blant annet med at det var en gjennomgående faglig undervurdering av selvmordsfare, at det var en manglende konsistens og forutsigbarhet i behandlingsoppleggene og at det manglet et styringssystem for å sikre at faglig kompliserte vurderinger ble ivaretatt på tilstrekkelig kompetent nivå.

Positive tendenser

Tilsyn med kommunene viste også avvik når det gjaldt systemer for å ivareta disse pasientgruppene, men en kartlegging på slutten av året viste mer positive tendenser. De fleste av kommunene var da kommet godt i gang med arbeidet med individuell plan.

Les også:

- Fortsatt svikt i alle ledd i psykisk helsevern. Tidsskriftet - nett 8.3. 2004
- Minst kommunal omsorg til psykisk syke. Tidsskriftet - nett 16.1. 2004

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media