Veien åpen for ny IT-epoke?

Lanseringen av den nye planen markerer også den offisielle åpningen av nasjonalt helsenett, et viktig satsingsområde i forrige planperiode. I kommende periode varsler staten satsing på innholdstjenester i helsenettet - innholdstjenester som skal gi god samhandling og komme pasientene til gode. Lanseringen skjedde onsdag, på den pågående konferansen om IT i helsesektoren i Stjørdal.

Ministermarkering

Både helseminister Dagfinn Høybråten, sosialminister Ingjerd Schou og næringsminister Ansgar Gabrielsen var med på markeringen. Direkte online fra regjeringskvartalet kom alle tre med hilsninger til konferansen og pekte på hvor viktig planen er for regjeringen i forhold til å oppnå koordinering, kvalitet og samhandling i helse- og sosialsektoren gjennom bruk av informasjonsteknologi.

Visjonen for arbeidet er at pasienters og brukeres møte med tjenestene skal oppleves som helhetlige forløp.

Samhandling mot 2007

Planperioden for den forrige statlige handlingsplanen Si@ gikk ut ved årsskiftet. På konferansen ble det lagt frem en fersk evaluering av planen, utført av en uavhengig aktør. Evalueringen har, sammen med høringsinnspill, vært med på å danne bakteppet for den nye strategien: S@mhandling 2007.

Det er stort potensial for å ta ut gevinster av investeringer som har blitt gjort i forrige planperiode, påpeker evalueringsrapporten. Et godt eksempel på dette er det nasjonale helsenettet, som nå er etablert gjennom sammenknyting av regionale helsenett og en sentral infrastruktur, men som foreløpig mangler sentrale innholdstjenester.

Booking parallelt med henvisning

Etablering av tjenester blir sentralt i den neste planperioden. Et konkret eksempel på en slik tjeneste – booking av time hos spesialist eller sykehus fra allmennlegen, samtidig som henvisning sendes – ble demonstrert på konferansen. Dette forutsetter at allmennlegene er knyttet opp mot nettet og at spesialister og sykehus er det samme med sine systemer for timebestilling – en utstrakt samhandling.

Elektronisk pasientjournal (EPJ) ses på som kjernen i en god informasjonsflyt mellom aktørene i sektoren, og innføring av EPJ i hele helsetjenesten vil bli prioritert i neste periode. Foruten god informasjonsflyt er det å trekke flere aktører inn i arbeidet et vesentlig satsingsområde i den nye IT-planen. Apotek og satsing på e-resepter er et eksempel på dette.

Vanskelig å være uenig

Planen ble godt mottatt av deltakerne på konferansen som representerer leger, helsebyråkrater, kommuner og sykehus.

– Det er jo vanskelig å være uenig i noe av dette, sa mange av deltakerne. De uttrykte optimisme og forventninger i forhold til ferdsel på den sekssorede autostradaen, som direktoratet kaller det nasjonale helsenettet. Kritiske røster stilte imidlertid spørsmål ved hvorfor infrastrukturen i det nasjonale helsenettet har vært på plass så lenge, uten at nettet har blitt benyttet. Koordineringsvansker i et landskap med mange selvstendige aktører, samt legenes skepsis til å koble seg opp mot nettet, ble pekt på som mulige grunner.

S@mhandling 2007 er en strategisk plan som skal følges av en tiltaksplan. Flere konferansedeltakere etterlyste allerede nå konkretisering av prosjekter som direktoratet vil satse på.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media