NPE trenger kvalifiserte leger

Ellers er det få svakheter ved NPE. Det mener Statskonsult, som har gjennomført en evaluering av ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning på oppdrag fra Helsedepartementet.

NPE har fått mye kritikk for at de har brukt svært lang tid på å behandle saker, at de har vært for strenge med å innvilge pasienter erstatning og for at de ikke har vært nøytrale nok i sin saksbehandling. Kritikk for dårlig service er også noe av bakgrunnen for evalueringen.

Lang saksbehandlingstid

Statskonsult konkluderer med at behandlingstiden i mange saker kan være lang, men at dette ofte har sammenheng med at sakene er kompliserte. NPE må innhente opplysninger og vurderinger fra flere medisinske miljøer for å få saken godt nok belyst, og erstatningsordningen lider under mangel på kvalifiserte leger som kan avgi medisinsk sakkyndige vurderinger i en sak. Dette påvirker i stor grad saksbehandlingstiden, mener Statskonsult, som har foreslått tiltak for å effektivisere og korte ned saksbehandlingstiden.

Ikke for strenge

Til tross for at saksbehandlingen kan ta for lang tid, mener Statskonsult NPE har en god praktisering av regelverket om erstatning ved pasientskader. Det finnes ikke holdepunkter for at de er for strenge i behandlingen av saker, og antallet saker som går til retten er relativt lavt.

NPE og helsevesenet bør imidlertid jobbe for å gjøre ordningen bedre kjent hos publikum, da mangelen på informasjon kan være noe av årsaken til kritikken.

Etter at Statskonsult satte i gang evalueringen i fjor, og etter at NPE la om sine rutiner, skrev Tidsskriftet om at det ble det i fjor utbetalt et rekordbeløp i pasientskadeerstatninger. Pasientene var imidlertid fremdeles misfornøyde med saksbehandlingstiden.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media