Kvinner på full fart frem i medisinen

I Norge i dag er det totalt 17 533 leger under 67 år. Legeforeningens legestatistikk viser at nærmere 35 % av disse er kvinner. Dette tallet har økt jevnt de siste ti årene, med rundt ett prosentpoeng hvert år. Slik sett er kvinneandelen for 2004 rekordhøy. Fortsetter utviklingen slik den har gjort de siste årene vil man nå 50 % kvinner når det gjelder yrkesaktive leger i 2016.

Flere kvinnelige spesialister

Blant spesialister godkjent etter norske regler i 2003, var kvinneandelen 44 %. Dette er langt høyere enn noe år tidligere, og hittil i 2004 har kvinneandelen blant nye godkjente spesialister vært enda høyere. Høyest kvinneandel blant alle godkjente spesialister finner man innen barne- og ungdomspsykiatri, der andelen kvinner blant godkjente spesialister passerte 50 % allerede på 1980-tallet. Der ser imidlertid ut til at også andre spesialiteter snart vil bli kvinnedominert. Fortsetter for eksempel trenden innen fødselshjelp- og kvinnesykdommer, vil det bli kvinneflertall blant godkjente spesialister i denne spesialiteten i løpet av 2010-tallet. Også psykiatrien kan være på vei til å bli en kvinnedominert spesialitet, ifølge statistikken.

Studenter og forskere

På medisinstudiet ser man at kvinneandelen fortsatt øker. Kvinner utgjør hele 60 % av medisinstudentene ved de fire universitetene i Norge.

Det har vært en nedgang i antall doktorgradsdisputaser det siste året, men innen medisin ble hele 50 % av doktorgradene tatt av kvinner. En dansk studie viser imidlertid at kvinner står bak signifikant færre vitenskapelige publiseringer enn menn.

Taper på toppen

Når det gjelder administrative stillinger innen helsevesenet, er imidlertid ikke likestillingen kommet langt. Omorganisering og reformer har gitt en rekke nye direktørstillinger i helsevesenet, men så godt som alle er gått til menn.

- «Kvinner oppfordres til å søke» står det gjerne i utlysingsteksten. Men med mindre de ansvarlige også oppfordres til å ansette kvinner, blir det neppe noen endring i kjønnsbalansen på toppnivå i Helse-Norge, skriver redaktør Charlotte Haug i siste utgave av Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media