Kritikk for manglende EPJ-satsning

Dette er en av konklusjonene i evalueringen av den forrige statlige handlingsplanen for IT i helsesektoren. Evalueringen er utført av et uavhengig konsulentselskap, og ble lagt frem i forbindelse med lanseringen av den nye statlige strategien for bruk av informasjonsteknologi i helse- og sosialsektoren. For øvrig står innsatsen og oppnådde resultater i forhold til de anvendte midler, som er 220 millioner kroner via Sosial- og helsedirektoratets budsjetter, mener evalueringsgruppen.

Organisatoriske barrierer

Rapporten slår fast at den kliniske bruken av elektroniske pasientjournaler fortsatt er begrenset. Evalueringsutvalget mener at det kunne vært fokusert mer på virksomhetene internt ved sykehusene for å bygge ned organisatoriske barrierer for anvendelse av informasjonsteknologi og samt stimulert til bruk av EPJ.

En undersøkelse publisert i Tidsskriftet viser at legene ved sykehus kun benytter en brøkdel av mulighetene som finnes i de elektroniske journalene. Forfatterne mener at manglende datakunnskap blant legene neppe er problemet. Selv om lovverket nå gir adgang til full elektronisk pasientjournal, oppdateres som regel papirjournalen parallelt med den elektroniske. Dermed kan legene i praksis velge om de vil benytte elektronisk pasientjournal eller papirjournalen, og sistnevnte er fremdeles den mest komplette informasjonskilden, skriver forfatterne. Avdelinger i sykehus har egne systemer og rutiner og det er spesielle krav til journalføring.

Ekstremt viktig

- Elektronisk pasientjournal er ekstremt viktig for den generelle IT-utviklingen, og jeg erkjenner at vi kunne ha rettet søkelyset mer mot dette, sier Hans Christian Holte, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet med ansvar for IT i helsesektoren. Derfor lover direktoratet at mer oppmerksomhet skal rettes mot dette i årene fremover. I går ble den nye strategien for IT i helse- og sosialsektoren lansert og her loves sterk EPJ-satsing. Det skal utarbeides en egen strategi som definerer retning og tempo for gjenstående deler av EPJ-innføringen. Innføring av EPJ i sykehus må fullføres, påpekes det, og det nyetablerte EPJ-senteret skal bygge opp nasjonal kompetanse som kan møte utfordringene som kommer fra pasientbehov, helsesektoren og næringsliv.

Standardisering

I løpet av forrige planperiode ble det imidlertid en mer overordnet plan med elektronisk pasientjournal. Gjennom Kompetansesenter for IT i helsevesenet er det etablert felles standard for elektroniske pasientjournaler, men det er vanskelig å vite hvor stor gjennomslagskraft dette standardiseringsarbeidet har hatt, ifølge evalueringsrapporten. Det har også vært jobbet med standarder for meldingsutveksling, som skal sikre samhandling og kommunikasjon mellom journalsystemene. I høringsrunden som var i forkant av lanseringen av den nye planen, påpekte Legeforeningen viktigheten av at dette standardiseringsarbeidet fortsetter i neste periode.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media