Hva er status for nasjonalt helsenett?

Sammenkoblingen av de regionale nettene ble klar i 2003, men foreløpig finnes det ingen organisasjon bak eller tjenester i det nasjonale nettet.

Sentral infrastruktur på plass

Nasjonalt helsenett består nå av seks nett. Det er fem regionale helsenett (eid av regionale helseforetak) og et nett som knytter sammen disse fem regionnettene. Det sistnevnte kalles for Sentral infrastruktur og eies av Sosial- og helsedirektoratet. Det er store forskjeller mellom de regionale helsenettene med hensyn til nettarkitektur, utbredelse, tjenestespekter og organisering.

Prosjekt for opprettelse av organisasjon

Det pågår nå et interimprosjekt som har opprettelsen av organisasjonen bak som hovedoppgave. Allerede denne måneden skal det, ifølge prosjektplanen, utlyses stilling som daglig leder for Nasjonalt helsenett.
Dette interimprosjektet er initiert i strategiplanen for nasjonalt helsenett.

Første versjon av denne ble lagt frem i desember 2003. Strategiplan for det nasjonale helsenettet skal til behandling i de regionale helseforetakene, og ventes godkjent i april i år. Nasjonalt helsenett blir også ett av de viktigste temaene på en konferanse der den nye handlingsplanen for bruk av informasjonsteknologi i helsesektoren skal lanseres.

Planer for nettet

De fleste av landets helseforetak er tilknyttet de regionale helsenettene. Medio 2004 ventes ca. 800 legekontorer å være tilknyttet de regionale helsenettene. Imidlertid vil det ta tid før dekningen er tilfredsstillende i alle regioner, ifølge strategiplanen. Tilkobling av kommunale nettverk og private tjenestetilbydere er i startfasen. Foretakene bærer i ulik grad kostnader med linjer, utstyr og drift i regionene. Priser og tjenestespekter overfor legekontorene er forskjellig, men behovene er stort sett de samme. Viktige tjenester er sikker tilgang til Internett, e-post og tilrettelegging for meldingsutveksling, primært laboratoriesvar, epikriser og henvisninger.

Utfordringer i kø

Styringsgruppen for nasjonalt helsenett har pekt på flere utfordringer i etableringen som den nye organisasjonen må ventes å arbeide med i nettets første leveår. Stor spredning i teknologiske løsninger og leverandører av utstyr, linjer og tjenester kan gjøre det vanskelig å få samordningsgevinster på kort sikt. Dessuten innebærer forskjellen i utbyggingsgrad at det er betydelige forskjeller i investeringer innenfor hver region. Finansieringen i de nærmeste årene vil være en stor utfordring. I dag er de totale kostnadene ved utvikling og drift av helsenettene lite synliggjort. Fortsatt gjenstår betydelige investeringer i videre utbygging. Det kan heller ikke ventes kortsiktig gevinstrealisering, mener styringsgruppen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media