Helsenettstandpunkt irriterer

Legeforeningen møter liten forståelse for sin anbefaling til fastlegene om ikke å koble seg opp mot det nasjonale helsenettet på grunn av manglende avklaring om kostnadsdekning. Både representanter for bransjefolk, helsebyråkrater og leger på konferansen om IT i helse- og sosialsektoren uttrykte manglende forståelse for foreningens standpunkter. Legeforeningen er i dialog med myndighetene om en løsning.

Uklart hva en får?

Det var i desember 2003 president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, gikk ut til medlemmene med en anbefaling om ikke å knytte seg til det nasjonale helsenettet før det er avklart hvem som skal dekke kostnader, knyttet til investering og drift.

- Legene skal ikke tjene på tilknytningen, men heller ikke bære kostnadene. Alment praktiserende lægers forening gikk så langt som å fraråde sine medlemmer å knytte seg til nettet.

Legeforeningen har også påpekt at det er uklart hva legene faktisk får for pengene ved en tilkobling, og at det er uforutsigbart hvilke kostnader som vil knytte seg til oppkoblingen i fremtiden. Det nasjonale helsenettet er også fra andre aktører blitt kritisert for mangel på konkrete funksjoner og tjenester.

Kostnadsdekning settes opp mot utvikling

Bakke møtte motbør på konferansen der den nye strategien for bruk av informasjonsteknologi i helsevesenet ble lansert. Departementsrådet i Helsedepartementet Anne Kari Lande Hasle karakteriserte samarbeidet med Legeforeningen om saken som vanskelig.
– Her må alle være med å ta et tak. Det er dumt om vi må benytte knappe ressurser på løpende kostnader og ikke på utvikling, påpekte departementsråden.

Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Hans Christian Holte, utfordret Bakke til å si hva han mener er det viktigste e-helsetiltaket for direktoratet å prioritere det kommende året, i en situasjon med knappe ressurser.

- Det finnes penger

Bakke på sin side kjøper ikke forklaringen om knappe ressurser.
– Selv om det er lite penger som følger handlingsplanen, finnes det flere aktører i helsevesenet som kan være villige til å bruke penger på dette, sa Bakke, som deltok i en paneldebatt på konferansen. De regionale helseforetakene ble nevnt som eksempler på aktører som kan være med å betale. Han advarer mot en kultur innen IT-utviklingen der alle fakturer alle.

– Her må det tas nasjonale grep, sa Bakke. Han mener myndighetene må se allmennlegenes oppkobling mot helsenettene som en helhetlig del av satsningen på IT i helsesektoren, og liker dårlig at fastlegenes helsenettoppkobling settes opp mot utviklingsprosjekter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media