Fortsatt svikt i alle ledd i psykisk helsevern

Verken kommunikasjonen mellom akuttavdeling og DPS, retten til individuell plan eller regler for epikriser fungerer slik det skal i spesialisthelsetjenesten for voksne med psykiske lidelser. Det viser resultatene av et landsomfattende tilsyn fra 2003 som Statens helsetilsyn la frem i dag. I 34 av 39 tilsyn ble det avdekket brudd på myndighetskrav, og ved alle tilsynene er det påpekt forhold som kan bli bedre.

- Uverdig og forstemmende, kommenterer helsedirektør Lars E. Hanssen. Han krever at de som eier tjenestene, snarest må rydde opp i forholdene.

Behandles på feil nivå

Ved halvparten av alle virksomhetene er det ikke skriftlige rutiner for ansvars- og oppgavefordelingen mellom akuttavdeling og distriktspsykiatrisk senter, og personalet vet ofte ikke hvem som har ansvar for hva. Mangel på kommunikasjon gjør det vanskelig å overføre pasienter mellom akuttavdeling og distriktspsykiatrisk senter (DPS) på en smidig måte. Følgen er at mange pasienter ikke får nødvendig behandling og mange blir behandlet på feil nivå.

Ifølge Helsetilsynet finnes det eksempler på at pasienter som er for dårlige til å klare seg uten systematisk oppfølging, blir skrevet ut til hjemmet, fordi distriktspsykiatrisk senter ikke har plass. Det er også eksempler på at akuttavdelingene holder tilbake pasienter som er utskrivingsklare fordi det ikke finnes andre tilbud til dem. Resultatet er overbelegg i akuttavdelingene. Det landsomfattende tilsynet viser også at akuttavdelingene tar inn pasienter med lettere psykiske lidelser fordi de ikke får behandling andre steder. Ved flere døgnavdelinger er det rapportert en så stor mangel på lege- og psykologressurser at man ikke kan ta imot de sykeste.

Individuell plan mangler

Bare et fåtall av virksomhetene der Helsetilsynet var inne, hadde sørget for individuell plan til pasientene, slik loven krever. Alle pasienter under tvunget psykisk helsevern skal ha individuell plan, uavhengig av eget ønsket. Konsekvensen er at risikoen for å falle mellom flere stoler øker når pasientene mister en viktig mulighet til bedre koordinerte tjenester.

Epikrisetid overholdes ikke

En av tre akuttavdelinger fulgte ikke opp kravet om at epikrise skal sendes innen forsvarlig tid både til henvisende og oppfølgende instans. Enkelte steder ble det avdekket at avdelingene bruker interne frister som er i strid med regelverket. Det kan ta fra en til flere uker til flere måneder før epikrisen blir sendt, viste tilsynet. Pasienter risikerer at de må vente unødig lenge før de blir fulgt opp videre, de kan risikere feil behandling eller at behandlingen blir avbrutt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media