Pasientperspektiv i ny IT-plan for helsevesenet

Planen er nå på høring hos aktørene i helsevesenet, og endelig versjon vil bli lagt frem på en konferanse i mars. Planen skal følge Si@ - elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, statlig tiltaksplan for 2001 – 2003.

Tjenester med god kvalitet og medvirkning fra pasienter og klienter er hovedstikkord for arbeidet med den ny planen, ifølge høringsversjonen. Helhetlige pasientforløp og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid, er visjonen i planen. Satsingene i Helhetlige forløp, som planen allerede omtales som, skal utgjøre et vesentlig bidrag til realisering av regjeringens IT-politikk i perioden 2004-2007. Utviklingen av nasjonalt helsenett og utbredelse av elektronisk samhandling mellom sykehus, legekontor, pleie- og omsorgstjenestene og trygdeetaten er sentrale deler denne politikken for å bedre organisering og effektiv oppgaveløsning i offentlig sektor.

Legeforeningen er blant aktørene som skal avgi høringsuttalelse om saken, og president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, vil holde et innlegg på konferansen der den nye planen lanseres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media