Pasientperspektiv i ny IT-plan for helsevesenet

Planen er nå på høring hos aktørene i helsevesenet, og endelig versjon vil bli lagt frem på en konferanse i mars. Planen skal følge Si@ - elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, statlig tiltaksplan for 2001 – 2003.

Tjenester med god kvalitet og medvirkning fra pasienter og klienter er hovedstikkord for arbeidet med den ny planen, ifølge høringsversjonen. Helhetlige pasientforløp og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid, er visjonen i planen. Satsingene i Helhetlige forløp, som planen allerede omtales som, skal utgjøre et vesentlig bidrag til realisering av regjeringens IT-politikk i perioden 2004-2007. Utviklingen av nasjonalt helsenett og utbredelse av elektronisk samhandling mellom sykehus, legekontor, pleie- og omsorgstjenestene og trygdeetaten er sentrale deler denne politikken for å bedre organisering og effektiv oppgaveløsning i offentlig sektor.

Legeforeningen er blant aktørene som skal avgi høringsuttalelse om saken, og president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, vil holde et innlegg på konferansen der den nye planen lanseres.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.