Fengselsinnsatte sliter psykisk

Nær en tredel innsatte i norske fengsler rapporterer at de sliter med psykiske helseplager. I befolkningen har om lag én av ti psykiske plager. Blant de innsatte er andelen over tre ganger så høy (27 %). Dette er blant funnene i en undersøkelse blant innsatte i norske fengsler gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i juni 2003, på oppdrag fra Forskningsstiftelsen Fafo.

Syke før fengsel

Tre av ti rapporterte at de hadde hatt behov for behandling for psykiske plager før fengsling. Dette tilsier at problemene de har i dag, ikke bare skyldes forhold som kan relateres til soningen, men også vanskelige livsbetingelser før soningen. Likevel finner SSB at de som soner atskilt fra fellesskapet har flere problemer enn de uten slike restriksjoner.

Sliter på flere fronter

For mange av de mest sentrale levekårskomponentene kommer innsatte i norske fengsler langt dårligere ut enn befolkningen for øvrig. Hovedtyngden av innsatte er menn i alderen 25–44 år (65 %). I undersøkelsen rapporterer de innsatte om til dels store og sammensatte levekårsproblemer. Før fengsling var mange uten jobb og uten egen bolig. Bare halvparten hadde fullført udanning utover grunnskole, og en firedel hadde ofte problemer med å dekke løpende utgifter.
- Det mest alvorlige funnet i undersøkelsen er opphopingen av problemer på flere områder samtidig, mener Fafo-forskerne Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen.

Sammenlikninger med befolkningen for øvrig er i all hovedsak gjort med data fra SSBs samordnede levekårsundersøkelser

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media