Vi røyker mindre, men drikker mer

Det kommer går frem av ferske analyser fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser for 2002 og 1998.

Færre dagligrøykere

Sammenliknet med tidligere levekårsundersøkelser kan det se ut til at helsemyndighetenes kamp har gitt resultater. Dagligrøyking blant befolkningen har gått ned over lengre tid, og særlig blant menn er kurven jevnt dalende. Fra 1998 til 2002 er andelen dagligrøykere over 16 år redusert fra 32 % til 28 %. Det er flest enslige menn og kvinner i alderen 45-66 år, og enslige mødre, som røyker daglig. 45 % i denne gruppen røyker fast, og tallet er ikke redusert på flere år. Menn over 66 år røyker aller minst, mens nedgangen siden 1998 har vært størst blant de unge.

Når det gjelder såkalt festrøyking ser tallet ut til å være stabilt i befolkningen som helhet fra 1995 til 2002. Denne "av-og-til" gruppen domineres imidlertid av unge mennesker, der 16 % er festrøykere.

Drikker mer

Det samme gruppen som dominerer blant røykerne, dominerer også når det gjelder alkoholforbruk. Det er flere menn mellom 45 og 66 år som drikker mye og ofte i 2002 sammenliknet med 1995. Også kvinner i samme aldersgruppe drikker litt mer enn før. Yngre mennesker drikker like mye som før, ifølge undersøkelsen. Definisjonen på mye og ofte, er en alkoholmengde tilsvarende to-tre halvlitere med pils, en halv flaske vin eller to-fire drinker med brennevin eller mer, tre dager i uken eller oftere.

Rundt 4 % av kvinner over 45 år drikker mye og ofte. Det tilsvarende tallet for ungdom mellom 16-24 år er 3 %, mens bare 1 % av kvinnene i alderen 25-44 år drikker mye og ofte.

Flere trener

To av tre nordmenn sier de er i en eller annen form for aktivitet minst én gang i uken, noe som er en økning på 6 % siden 1998. Etter pensjonsalder er menn mer aktive enn kvinner, og andelen aktive kvinner reduseres allerede fra 45 års alder. Rundt 30 % av nordmenn, flest menn, trente aktivt tre timer i uken eller mer i 2002. Dette tallet har vært stabilt de siste årene. En av fire var ikke aktive på noen måte i 2002.

Mer overvekt

10 % av menn og kvinner mellom 45 og 66 år lider av fedme, med en kroppsmasseindeks (BMI) på mer enn 30. 12 % av kvinner mellom 67 og 79 år lider av fedme. I 1995 var 17 % av befolkningen overvektige (BMI større enn 27), mens dette har steget til 23 % i 2002. Andelen svært overvektige har steget fra 5 % i 1995 til 9 % i 2002.
2 % av norske kvinner er undervektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks på mindre enn 18. Undervekt er ikke registrert forekommende blant menn i 2002.

Unges helse

Tidsskriftet har tidligere omtalt at Levekårsundersøkelsen 2002 avdekker dårligere egenvurdert helse blant unge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media