Nye lover og regler fra 2004

Den 67 år gamle kvakksalverloven oppheves, og erstattes av Lov om alternativ behandling av sykdom. Den nye loven åpner for å bruke alternativ behandling ved en rekke sykdommer dersom det skjer i samarbeid med pasientens lege. Med hjemmel i loven er det gitt forskrift om en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling, og det er gitt en forskrift om markedsføring av alternativ behandling og sykdom. Sistnevnte mener Hans Kristian Bakke, president i Legeforeningen, spiller en sentral rolle i beskyttelsen av pasientene.

Bioteknologiloven

Den nye bioteknologiloven, eller Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi, trer delvis i kraft fra 1. januar. Loven regulerer blant annet kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser etter fødselen, oppsøkende genetisk virksomhet og genterapi. Endringene som innebærer at sædgivere ikke lenger får være anonyme vil imidlertid ikke tre i kraft før det er etablert et forsvarlig tilbud om donorsæd fra identifiserbar giver. Heller ikke bestemmelser som angår fosterdiagnostikk vil tre i kraft foreløpig.

Pasientskader

Pasientskadeloven endres fra 1.januar, men kun for offentlig helsetjeneste. Årsaken er at forsikringsbransjen ikke ønsker å tilby forsikringer til helsepersonell i privat sektor etter vilkårene i den nye loven. For å sikre at helsepersonell ikke skal stå uten et forsikringstilbud er det derfor besluttet å videreføre ordningen slik den er i dag, det vil si at helsepersonell i det private vil omfattes av forsikringsplikten i helsepersonelloven. Den nye pasientskadeloven innebærer blant annet at dersom en sak ikke er ferdigbehandlet innen to år, kan pasientskadenemnda overta saksbehandlingen. Les også Legeforeningens høringsuttalese.

Legemidler

Det er gjort endringer i Lov om legemidler, som trer i kraft 1. januar. Lovendringen gir hjemmel til å kunne inngå en refusjonskontrakt mellom staten og et legemiddels rettighetshaver som vilkår for at staten godkjenner legemidlet på blå resept.

Mat

I håp om å sikre forbrukerne trygge matvarer er Lov om matproduksjon og mattrygghet innført. Den nye matloven skal erstatte 13 tidligere lover, og dekker hele produksjonskjeden for mat. Det nye Mattilsynet opprettes fra 1. januar og skal føre tilsyn med at det nye regelverket overholdes.

Rusreformen

Fra 1. januar overtar staten, ved de regionale helseforetakene, hele fylkeskommunens tiltaksapparat for rusmiddelmisbrukere som et ledd i rusreformen. Endringene reguleres i Lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.

Syketransport

I Lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven overføres ansvaret for syketransport 1. januar fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene, og ansvaret for transport av helsepersonell overføres til kommunene. Overtakelsen betyr at sykehusene må betale for deler av kostnadene i forbindelse med frakt av pasienter som skal til behandling. I 2002 var syketransportutgiftene totalt på rundt 1,5 milliarder kroner, men det forventes at utgiftene reduseres når samme instans må dekke både transport og behandling, skrev Tidsskriftet tidligere i høst.

Reseptregister

1. januar ble også Reseptregisteret etablert, noe som innebærer at opplysninger som er meldepliktig, i henhold til Forskriften om Reseptregisteret, skal registreres på apotek og sendes inn til registeret.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media