Best på elektronisk samhandling i Nord- og Midt-Norge?

Innføring av elektronisk henvisning og epikrise var ett av målene i den statlige tiltaksplanen for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren for perioden 2001 – 2003.

Henvisning i Helse Nord

I Helse Nord kan nå 101 legekontorer sende elektroniske henvisninger til 10 av de 11 sykehusene i regionen, noe som betyr at de er kommet lengst på dette feltet i Norge. Sikkerheten ved denne typen henvisninger er ivaretatt ved at informasjonen sendes kryptert gjennom Nordnorsk helsenett. Bare den korrekte mottakeren kan dekryptere og lese henvisningene, og de fleste ansatte har fått eller får opplæring.

Epikriser i Helse Midt-Norge

Når det gjelder sending av elektroniske epikriser, har Helse Midt-Norge kommet lengst. Samtlige sykehus i regionen sender nå epikriser elektronisk, ifølge Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH). Helse Nord ligger imidlertid like bak, med 10 av 11 sykehus.
Les mer om utbredelsen av elektronisk epikrise og henvisning på KITHs nettsider.

Ny handlingsplan på trappene

En ny handlingsplan for elektronisk samarbeid i helsesektoren for perioden 2004 - 2007 er under utarbeidelse og skal lanseres i mars. Utkast til ny plan nylig sendt på høring. Legeforeningen er blant høringsinstansene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media