Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Brosjyre om sykefraværet i de nordiske land

  Brosjyre om sykefraværet i de nordiske land

  Sykefraværet har steget kraftig i alle de nordiske landene de siste årene. En gruppe med representanter fra landene har arbeidet med dette, og resultatet har blitt en brosjyre hvor man ser på årsaker til sykefravær med fokus på arbeidsmiljø.

  Brosjyren ser på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær, og gir råd og tips om hvordan man kan arbeide for å få ned sykefraværet. I tillegg gjøres det en kort redegjørelse for omfanget og utviklingen i sykefraværet i de nordiske landene.

  Brosjyren finner du på: www.stami.no/filestore/Sykefravaer031029.pdf

  Utfordrer IA-avtalen

  Utfordrer IA-avtalen

  Med utgangspunkt i tiltaksplanen for Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket), er det satt i gang et utviklingsprosjekt med livsfaseperspektiv i trygdeetaten – i regi av Arbeidsforskningsinstituttet og Senter for seniorpolitikk. Hovedmålet er å finne årsakene til hvorfor så mange velger å pensjonere seg før de når pensjonsalderen på 67 år, og å øke etatens kompetanse i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv spesielt med tanke på å øke den reelle pensjonsalderen.

  Det slås i prosjektet fast at intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) inneholder få virkemidler som påvirker arbeidstakerens valg.

  Les mer: www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/arbeidervern/art65.html

  Ny spesialforening

  Ny spesialforening

  Norsk Selskap for Craniofacial Kirurgi er godkjent som ny spesialforening i Den norske lægeforening. Med den nye foreningen har Legeforeningen 60 spesialforeninger.

  Akademikerne – Frie yrker

  Akademikerne – Frie yrker

  Hanne Nordahl, Valderøy, er oppnevnt som ny vararepresentant til Akademikerne – Frie yrker.

  Nye medlemmer til Kvalitetssikringsfond III

  Nye medlemmer til Kvalitetssikringsfond III

  Generalsekretær Terje Vigen er oppnevnt som leder av styringsgruppen for Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus i perioden 2004 – 07. Øvrige medlemmer er Hans Kristian Bakke (for presidentperioden) og Sverre Landås.

  Nytt medlem i LUPA

  Nytt medlem i LUPA

  Grethe Fosse, Offentlige legers landsforening (OLL), er oppnevnt som ny representant i Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA).

  Ny hjemmeside

  Ny hjemmeside

  Det felles kvalitetsutvalg for primærmedisin (KUP), i regi av Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), har åpnet hjemmeside på Internett med mye godt kvalitetsutviklingsstoff.

  Les mer: www.kup.no

  Vold på legekontoret

  Vold på legekontoret

  Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har gitt ut informasjonsbrosjyren Forebygging og mestring når vold/trusler har funnet sted – om vold på legekontoret. Brosjyren er sendt alle Aplfs medlemmer, men kan også være interessant for andre. Brosjyren bestilles hos posten@legeforeningen.noeller lastes ned på www.legeforeningen.no/aplf

  Ønsker ikke mer detaljstyring

  Ønsker ikke mer detaljstyring

  Helseforetakene i nord vil ikke detaljstyres av det regionale helseforetaket. Heretter akter de å ta de upopulære beslutningene alene. I 2004 skal alle helseforetakene komme i budsjettbalanse, og ingen kommer utenom nedbemanning og reduserte sengeposter.

  Dette var signalene fra styreseminaret som Helse Nord RHF inviterte til i Tromsø i begynnelsen av oktober i fjor. Til tross for dystre økonomiske utsikter var gjennomgangstonen blant styremedlemmene at «Dette klarer vi».

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=7396

  UHOs medlemmer er mest positive

  UHOs medlemmer er mest positive

  Det er flest blant medlemmene i Utdanningsgruppenes hovedorganisasjons (UHO) som svarte at det er riktig av fagorganisasjonene å arbeide for at ansatte ved sykehus ikke skal røyke i arbeidstiden. 72 % av UHOs medlemmer svarte dette. For de øvrige var prosenttallene 69 for medlemmer i Akademikerne, 67 % for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og 56 % for Landsorganisasjonens (LO) medlemmer.

  Mange røykere er positive

  Mange røykere er positive

  Blant dagligrøykerne svarte 36 % at det er riktig å arbeide for at ansatte ved sykehus skal være røykfrie i arbeidstiden, blant dem som røyker av og til var det 58 %, og blant ikke-røykerne 73 % som svarte dette.

  Høy kjennskap til kampanjen

  Høy kjennskap til kampanjen

  På spørsmål om fagforeningens medlemmer har hørt om engasjementet for å få de ansatte røykfrie i arbeidstiden, svarte 85 % av UHOs medlemmer, 83 % av YS’ medlemmer, 80 % av LOs medlemmer og 68 % av Akademikernes medlemmer ja.

  Inntektsnivå ingen betydning

  Inntektsnivå ingen betydning

  Inntektsnivå så ut til å ha liten betydning for holdningene til at de ansatte ved sykehusene ikke skal røyke i arbeidstiden. 63 % av de spurte med inntekt under kr 300 000 var positive, mens 64 % av de med kr 300 000–599 000 i inntekt og 62 % av de med kr 600 000 eller mer, var positive.

  Skånes mot lukt

  Skånes mot lukt

  På spørsmål om pasienter på sykehus må skånes mot røykelukt fra klær og ånde fra ansatte, svarte 81 % at de var helt eller delvis enig. Det var et flertall blant alle aldersgrupper om at pasienter må skånes mot røykelukt. 51 % i aldersgruppen 18–29 år svarte dette, mens det var flest i aldersgruppen 45–59 år (65 %).

  Når det gjelder fagforeningsmedlemskap, var 73 % av UHOs medlemmer enig i utsagnet om at pasienter må skånes mot røykelukt fra klær og ånde. Blant YS medlemmer var det 72 %, LOs medlemmer 60 % og blant Akademikernes medlemmer 51 %.

  Praksiskonsulentordningen

  Praksiskonsulentordningen

  Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har oppfordret Legeforeningen til å henvende seg til Helsedepartementet for å få etablert praksiskonsulentordning i flest mulig av landets sykehusavdelinger. Praksiskonsulent er en sykehusbasert allmennlege som skal styrke samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærlegene. Sentralstyret oppfordrer berørte yrkesforeninger og sekretariatsmedarbeidere til å delta i Aplfs og Oslo legeforenings seminar 15.–16.1. 2004 om praksiskonsulentordningen. Sekretariatet forutsettes deretter i samråd med berørte yrkesforeninger, å rette en henvendelse til departementet om etablering av ordningen.

  Turnusrådets funksjon

  Turnusrådets funksjon

  Under behandlingen av organisasjonsutvalgets innstilling på landsstyremøtet i Molde 22.5. 2003, ble det etter forslag fra Norsk medisinstudentforening vedtatt at sentralstyret særskilt skal vurdere opprettelsen av et råd for grunnutdanningen. Yngre legers forening (Ylf) har senere reist forslag om endret sammensetning og funksjon for turnusrådet. Sekretariatet hadde redegjort for flere alternative løsninger for å imøtekomme intensjonene i de fremsatte forslag. Sentralstyret gav sin tilslutning til videre utredning av forslag om organisering av Legeforeningens engasjement i utdanningsspørsmål i to råd – ett for studiet og turnustjenesten (grunnutdanningsråd) og ett for spesialistutdanning og etterutdanning (spesialitetsråd). Saken forelegges de berørte organisasjonsledd til uttalelse. Ylf bes foreslå nye representanter til turnusrådet for en periode inntil videre.

  Endring av forskrift om legemidler

  Endring av forskrift om legemidler

  Legeforeningen er i utgangspunktet positiv til Statens legemiddelverks forslag til utkast til endring av legemiddelforskriften. Det er foreslått å forskriftsfeste betingelser for at legemiddelnære produkter kan oppnå markedsføringstillatelse gjennom en forenklet dokumentasjonsprosedyre. Forslaget innebærer en utvidelse av den lempeligere godkjennelsespraksis for legemiddelnære produkter som hittil har vært praktisert av Statens legemiddelverk. Legeforeningen skriver i sin høringsuttalelse at forskriftsfesting bør begrenses til den ordningen som i dag følger av Legemiddelverkets retningslinjer for godkjenning av naturlegemidler, herunder at slike produkter alene kan markedsføres med opplysning om tradisjonelt bruksområde.

  Les hele uttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=15005&subid=0

  Sekretariatstjenester til spesialforeningene fra 2004

  Sekretariatstjenester til spesialforeningene fra 2004

  Sentralstyret ber generalsekretæren foreta nødvendig omdisponering av personalressurser slik at inntil to årsverk stilles til rådighet for spesialforeningene fra 2004. Grunnet foreningens økonomi er det ikke foreslått nyansettelser, men frigjøring av personalressurser ved intern omdisponering.

  Oversendelsesvedtak fra siste landsstyremøte

  Oversendelsesvedtak fra siste landsstyremøte

  Under debatten om nytt prinsipp- og arbeidsprogram på landsstyremøtet i Molde, ble det fremmet forslag om at Legeforeningen bør arbeide for å gjøre tilgangen til kollegaomsorg – kollegastøtte/rådgivning og helsetjeneste for leger – lettere, ved å etablere et felles sted å henvende seg for å komme i kontakt med den/de som kan gi slik tjeneste.

  Sekretariatet har i den forbindelse innhentet en uttalelse fra Den Almindelige Danske Lægeforening om erfaringer med foreningens særskilte telefonlinje til sekretariatet for henvendelser om kollegahjelp. Sentralstyret vedtok at landsstyrets oversendelsesforslag, sammen med uttalelse fra Den Almindelige Danske Lægeforening om deres «nettverkslinje», forelegges Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg. Utvalget bes om å vurdere hvorvidt nåværende tilgang til kollegaomsorgen kan anses tilfredsstillende, og hvis ikke påpeke alternative forbedringsmuligheter – herunder vurdere eventuelt behov for å opprette en tilsvarende telefonlinje som den som er opprettet i den danske legeforeningen.

  Frikjøp av tillitsvalgt i Helse Nord

  Frikjøp av tillitsvalgt i Helse Nord

  Legene har ikke lenger en representant i styret i Helse Nord RHF. Legeforeningens Regionsutvalg Nord har derfor søkt om finansiering for midlertidig frikjøp av tillitsvalgt som kan følge opp tillitsvalgtarbeidet. Sentralstyret uttrykker anerkjennelse for det aktive tillitsvalgtarbeid som er utført i regionen, men mener prinsipielt at kostnader av denne karakter skal dekkes av arbeidsgiver. Sentralstyret finner derfor ikke grunnlag for å imøtekomme søknaden om frikjøp utover de rettigheter som allerede er gitt i hovedavtalen. Sentralstyret håper imidlertid at etablering av en ordning med regiontillitsvalgte kan avhjelpe forholdet, og ber sekretariatet vurdere mulighetene for å bidra med en midlertidig løsning i den aktuelle overgangssituasjon.

  Landsstyremøtet 2004

  Landsstyremøtet 2004

  Årets landsstyremøte finner sted på Hotell Alexandra i Loen 25.–27.5. 2004. På grunn av tidkrevende reise, vil samtlige deltakere ankomme Loen dagen før møtet.

  Landsstyremøtet starter tirsdag 25. mai kl 0930 og avsluttes torsdag 27. mai kl 1600, med hjemreise umiddelbart etter dette.

  Det er Sogn og Fjordane legeforening som er vertskap for landsstyremøtet.

  Ønsker du å forbedre og vedlikeholde din kliniske kompetanse?

  Ønsker du å forbedre og vedlikeholde din kliniske kompetanse?

  Da kan heftet Strategisk læring i klinisk praksis være noe for deg. Spredning av ny kunnskap i klinisk praksis lykkes best når den formidles på en måte som støtter opp under legenes uformelle, selvstyrte læring. I medisinsk etterutdanning er det økende oppmerksomhet omkring denne formen for læring.

  Strategisk læring i klinisk praksis er utprøvd blant allmennleger, både individuelt og i grupper, og metoden ser ut til å være særlig godt egnet i veiledning. Heftet kan også være til nytte for alle som ønsker å vedlikeholde og forbedre sin kliniske kompetanse.

  Heftet koster 100 kroner og kan fås ved henvendelse til posten@legeforeningen.no eller send faks til 23 10 90 10.

  Er du arbeidsgiver?

  Er du arbeidsgiver?

  På Legeforeningens Internett-sider finner du temasider som blant annet er viet leger som arbeidsgivere. Her finner du nyttig stoff om rettigheter og plikter, avtaleverket m.m. Det er i alt fem temasider som omhandler temaene: tariff, ledelse, legen som arbeidsgiver, turnus og helseforetak.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=11709

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media