Resepter skal registreres

På oppdrag fra Helsedepartementet er det Folkehelseinstituttet som har fått ansvaret for etableringen av registeret. Formålet er å skaffe bedre kunnskap om legemiddelbruken i befolkningen.

Hvilke opplysninger registreres?

Reseptregisteret skal inneholde opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, leger og institusjoner, opplyser Folkehelseinstituttet på nett. Fra pasientresepter samles følgende opplysninger inn:
- pasientens fødselsnummer (11 siffer) i registeret registreres bare et løpenummer og pasientens alder, kjønn, bostedskommune
- legens, tannlegens, veterinærens identifikasjonsnummer i registeret registreres bare et løpenummer og alder, kjønn, bostedskommune
- hvilket legemiddel og hvor mye som er utlevert, pris og eventuell refusjon (for eksempel blå resept)
- hvilket apotek som har levert legemiddelet.

Forskning og offentlig styring

Registeret skal benyttes av forskere for å belyse positive og negative effekter av legemiddelbruk. Sammen med data fra andre helseregistre vil verdifull kunnskap kunne hentes ut. Også myndighetene vil bruke statistikker fra Reseptregisteret til overordnet tilsyn, styring og planlegging. Allmennheten skal få tilgang til statistikker fra Reseptregisteret på en offentlig nettside. Tidligst høsten 2004 vil slik statistikk være tilgjengelig fordi tilstrekkelig mengde tall ikke vil være inn før dette tidspunktet.

Personvern ivaretatt

Pasientens fødselsnummer er en av opplysningene som samles inn fra reseptene, men nummeret registreres ikke i Reseptregisteret, opplyser Folkehelseinstituttet. Fødselsnummeret omdannes i stedet til et løpenummer, et såkalt pseudonym. Hver person får kun ett pseudonym. Lagrede reseptopplysninger kan ikke tilbakeføres til den enkelte legemiddelbruker. Reseptregisteret er det første pseudonyme helseregister som etableres i Norge. Tildelingen av pseudonymer utføres av en tiltrodd tredjepart, Statistisk sentralbyrå, før opplysningene registreres. Statistisk sentralbyrå har ikke tilgang til øvrige reseptopplysninger.

Reseptregisteret reguleres i forskrift av 17. oktober 2003 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media