Plikt til å avverge kjønnslemlestelse

I kampen mot kjønnslemlestelse skal også ansatte i barnehager, barnevernet, sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, samt forstandere og religiøse ledere pålegges den samme plikten dersom de har mistanke om at en jente skal omskjæres. Forslaget ble tatt opp i statsråd fredag, og er en del av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

Uten taushetsplikt

Lovforslaget innebærer at ansatte kun har avvergelsesplikt når man får opplysninger i forbindelse med arbeidet, ikke på bakgrunn av opplysninger vedkommende får på fritiden. Ifølge regjeringen vil hensynet til å avverge kjønnslemlestelse veie tyngre enn hensynet til å bevare taushetsplikten. Dette mener regjeringen vil bidra til å lette samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper som kan komme opp i slike situasjoner.

- Hvis man får mistanke om at kjønnslemlestelse kan finne sted, har man plikt til å prøve å avverge dette, først og fremst ved å ta kontakt med andre samarbeidspartnere. Man kan snakke med noen jenten har tillit til, slik at hun får en alliansepartner, som så kan prøve å finne en løsning, sier politisk rådgiver i Helsedepartementet Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til NTB.

Det vil bli utarbeidet veiledningsmateriale som skal inneholde informasjon om hvordan man skal oppfylle avvergelsesplikten. Personer som med vilje lar være å avverge omskjæring, skal kunne straffeforfølges.

Allerede forpliktet

I sin høringsuttalelse støtter Den norske lægeforening departementet i at helsepersonell må bidra til å avverge kjønnslemlestelse der dette er mulig. Legeforeningen støtter imidlertid ikke at det gis en særskilt bestemmelse om avvergelsesplikt for helsepersonell ved kjønnslemlestelse, fordi man mener en slik avvergelsesplikt allerede er godt ivaretatt i helsepersonelloven.

Rådet for legeetikk støtter regjeringens forslag. Nestleder Ragnar Hotvedt sier forslaget er helt i tråd med rådets holding, også når det gjelder oppheving av taushetsplikten.
- Legers taushetsplikt trues fra flere sider, men akkurat når det gjelder kjønnslemlestelse er det et så alvorlig og viktig område at jeg støtter en oppheving, sier Hotvedt.

Det at avvergelsesplikten kun skal gjelde når man får opplysninger gjennom sin yrkesutøvelse, mener han kan bli vanskelig å følge.
- Som lege blir man gjerne oppfattet som lege uansett arbeidstid og klokkeslett, mener han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media