Nytt om navn

Artikkel

Bedre samhandling i Helse Midt-Norge

Daniel Haga

Daniel Haga (f. 1948) er tilsatt som rådgiver i Helse Midt-Norge RHF. Det regionale helseforetaket ønsker å intensivere arbeidet med å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene, og Haga fikk ansvar for dette fra 1. desember 2003.

Haga kommer fra stillingen som kommuneoverlege i Alta. Han er medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler som kan stimulere til bedre samhandling mellom ulike aktører og nivå i helsetjenesten. Ved siden av har Haga også bidratt i en rekke andre utredninger knyttet til helsesektoren på nasjonalt nivå. I Helse Midt-Norge RHF skal han samarbeide med rådgiver Einar Vandvik (f. 1942). Vandvik, som har bakgrunn blant annet som tidligere fylkeslege i NordTrøndelag, har allerede vært i denne stillingen siden sommeren 2002.

Pris for åpenhet og medvirkning

Helse Midt-Norge RHF er tildelt Kommunale funksjonærers organisasjons (KFO) arbeidsgiverpris for 2003. Det regionale helseforetaket (RHF) i Midt-Norge får prisen for god dialog med tillitsvalgte i foretaksgruppen. I tildelingen heter det at helseforetaket har lagt forholdene til rette for åpenhet, involvering og reell medbestemmelse i en krevende omstillingsfase.

KFOs arbeidsgiverpris deles ut årlig til en virksomhet eller person som ivaretar arbeidsgiverrollen på en god måte, og det var administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Paul Hellandsvik, som fikk overrakt prisen.

– Helse Midt-Norge har, som det eneste av landets fem regionale helseforetak, helt fra starten praktisert åpne styremøter. Det er en viktig forutsetning for å sikre innsyn og skape delaktighet. Foretaket har også etablert en egen modell for medbestemmelse som sikrer de tillitsvalgtes innflytelse. Ansatte og tillitsvalgte vet hvor skoen trykker, og har derfor en viktig rolle i omstillingsarbeidet, sier KFO-leder Alf Ø. Bowitz.

Utnevning av nye fylkesleger

Jan Vaage, (f. 1956) er utnevnt til fylkeslege i Sør-Trøndelag. Han er cand.med. fra 1984 og spesialist i allmennmedisin fra 1997. Han har til sammen 15 års erfaring som allmennlege og ett år som assistentlege ved psykiatrisk poliklinikk. Siden 2001 har han vært koordinator for praksiskonsulenttjenesten i Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus ved siden av stilling som fastlege.

Henning Aanes (f. 1950) er utnevnt til ny fylkeslege i Nordland. Han er cand.med. fra 1978 og spesialist i allmennmedisin fra 1989. Han har erfaring fra sykehus i årene 1978–81 og deretter som allmennpraktiker. Aanes var kommunelege I fra 1992. I 1994 ble han regionlege i Telenor, Region Nord, med ansvar for helse, miljø og sikkerhet. I 1997 ble han igjen kommunelege I, og fortsatte med dette inntil han ble seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling for forebyggende sosial- og helsetjenester fra 1. januar 2003.

Anbefalte artikler