Hvem bør tilbys palliativ operasjon?

Det er en gruppe fageksperter som i samarbeid med Senter for Medisinsk Metodevurdering har vurdert dokumentasjonen bak de ulike kreftoperasjonene. Arbeidet har tatt tre år og er ifølge SMM enestående i internasjonal sammenheng.

Angår mange

Palliativ kirurgi angår svært mange pasienter, og hvert år gjennomgår nærmere 100 000 nordmenn en slik operasjon. Det betyr mye for dem det gjelder, enten de gis mulighet til å svelge eget spytt, late vannet eller beholde førligheten ved spredning til skjelettet.

– Til tross for dette har palliativ kirurgi på langt nær fått den oppmerksomheten og den respekt som fagområdet fortjener. I medisinske kretser har det vært mindre anerkjent å forske på slike problemstillinger, og mindre prestisje knyttet til å utføre denne typen operasjoner. Resultatet er at palliativ kirurgi er blitt et stebarn i kreftbehandlingen, sier avdelingsoverlege Karl-Erik Giercksky ved Det Norske Radiumhospital til kreft.no. Han har ledet SMMs ekspertgruppe.

Trenger god informasjon

Rapporten understreker viktigheten av at disse spesielt sårbare pasientene ikke utsettes for unødig behandling, at de får så god palliativ behandling som mulig, og at deres rettigheter som pasienter ivaretas. God informasjon om effekt og risiko er også viktig. Rapporten konkluderer med at det trengs en kraftig opprydning og mer forskning på fagfeltet palliativ kirurgi. Fagekspertene foreslår registrering av palliative inngrep ved norske sykehus og at man deretter systematisk måler effekten av disse.

Viktig rapport

Leder av Norsk forening for palliativ medisin, Dagny Faksvåg Haugen, sier rapporten er viktig.

- Flere av landets fremste kreftkirurger har satt fokus på et viktig, men forsømt felt. Arbeidet vil kunne bety en kvalitetsheving i omsorgen for kreftpasienter, sier Faksvåg Haugen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media