Helsetjenesten får nasjonalt kunnskapssenter

Det er klart etter at flertallet i Sosialkomiteen støtter regjeringens forslag i Nasjonalbudsjettet om å etablere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Styrke beslutningsgrunnlaget

Bakgrunnen for etableringen er at Regjeringen mener det er behov for å styrke beslutningsgrunnlaget for departement, direktorat og regionale helseforetak for å oppnå helsepolitiske målsettinger bedre og møte fremtidige faglige utfordringer.

Det nasjonale kunnskapssenteret skal fokusere på kunnskap om effekten, nytten og kvaliteten av de metoder, virkemidler og tiltak som er aktuelle for helestjenesten, eller som tjenesten benytter seg av. Senteret skal også legge til rette for bruk av forskningsbasert kunnskap ved utforming, utøvelse, organisering og forvaltning av helsetjenestetibudet.

Faglig uavhengighet

Flertallet i Sosialkomiteen, medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, understreker behovet for systematiske faglige vurderinger av de metoder og tiltak som benyttes i norsk helsetjeneste. Flertallet mener at det er riktig å samle kunnskapsmiljøene innen metode- og kunnskapsvurderinger og kvalitets- og resultatmålinger til et større kunnskaps- og forskningsmiljø, for å oppnå høyest mulig faglig kvalitet på vurderingene.

Det nye senteret vil bli organisert som et selvstendig ordinært forvaltningsorgan under Helsedepartementet, under etatsledelse av Sosial- og helsedirektoratet. Sosialkomiteens flertall understreker at for å sikre troverdighet, legitimitet og faglig uavhengighet, er det avgjørende at senteret ikke blir underlagt instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål.

Samlet

John-Arne Røttingen, som siden august har ledet et prosjektgruppe som har laget en skisse for senterets formål, oppgaver og organisering, er godt fornøyd med at et bredt flertall i Sosialkomiteen støtter Regjeringens forslag.

Gruppen har i tillegg til Røttingen bestått av direktørene fra de tre enhetene, Berit Mørland, Pål Gulbrandsen og Arild Bjørndal. - Vi går samlet inn for etableringen av et nasjonalt kunnskapssenter. Vi er særlig tilfredse med at flertallet i sosialkomiteen ivaretar det nye senterets faglige uavhengighet. Det vil bli utarbeidet egne vedtekter som sikrer uavhengigheten, sier Røttingen.

Prosjektgruppen vil legge frem en sluttrapport i siste halvdel av desember, basert på den utarbeidede skissen og innspill fra høringsinstanser. Fra 1. januar 2004 skal senteret være en realitet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media