Dårligere egenvurdert helse blant unge

Det går frem av Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse 2002, publisert på deres nettsider i dag.

Unge stresset og presset

Ifølge undersøkelsen rapporterer mange unge mennesker om plager og symptomer som tyder på at de føler seg stresset og presset i hverdagen. Blant unge kvinner har andelen med god helse gått noe ned siden forrige undersøkelse i 1998, noe som gir seg utslag i symptomer som hodepine, kvalme, tretthet, nedtrykthet og irritabilitet. Unge kvinner og menn mellom 16 og 24 år har i økende grad konsentrasjonsvansker og søvnproblemer, og et høyt antall kvinner føler seg nedstemte og deprimerte eller irritable og aggressive.

Eldre føler seg friskere

57 % av befolkningen fra 16 år og oppover sier de har hatt varige eller stadig tilbakevendende plager som smerter i kroppen, hodepine, tretthet eller søvnproblemer i løpet av en tre måneders periode. For befolkningen som helhet var dette det samme som i 1998, men blant de eldre har andelen symptomer falt mens den er uendret eller økt i yngre aldersgrupper. Kvinner og enslige har flere symptomer og plager enn menn og personer i parforhold.

Ikke langvarig

Det er likevel færre som har en langvarig sykdom de opplever som svært eller ganske hemmende i hverdagen, her har andelen gått ned fra 36 % i 1995 til 30 % i 2002. Nedgangen har vært størst i de eldre aldergruppene.

Det at flere føler seg syke samtidig som at tilstandenes konsekvenser for hverdagen er redusert, kan skyldes at tilstandene som ble angitt i 2002 er mindre belastende enn de som ble angitt som langvarig sykdom tidligere. Nye behandlingsmetoder og medisinering fører dessuten til at man lever bedre med sykdom i dag enn tidligere.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media