Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fondene dekker kun legitimerte utgifter

  Fondene dekker kun legitimerte utgifter

  Sentralstyret har vedtatt at reiseutlegg kun honoreres etter regning, det vil si at det ikke foretas utbetaling for ulegitimert diett og nattillegg. Ordningen trådte i kraft 1.1. 2003 og gjelder formelt sett bare de organer hvor sentralstyret har styreansvar. Sentralstyret har i den anledning bedt yrkesforeningene og fylkesavdelingene om å gjennomføre det samme opplegget for honorering av de reiser som finansieres av disse organene.

  Advarsel fra Verdens legeorganisasjon

  Advarsel fra Verdens legeorganisasjon

  James Appleyard, lederen for Verdens legeorganisasjon (WMA), advarer industrilandene mot å ta for lett på store epidemier.

  – Et nøkkelforsvar mot SARS og liknende epidemier, er et robust offentlig helsesystem verden over, og et system som hele tiden er årvåkent i forhold til nye utbrudd av epidemier. Ett enkelt svakt ledd i kjeden kan utsette mange for en katastrofe, sa Appleyard på en internasjonal konferanse i Taiwan nylig. – Ikke noe land må ekskluderes fra Verdens helseorganisasjon og den lærdommen vi har tatt av forrige epidemi, sa han.

  Les mer: www.wma.net/e/press/2003_23.htm

  Nytt styre i regionsutvalg Sør

  Nytt styre i regionsutvalg Sør

  24.10. 2003 ble det valgt nye representanter til regionsutvalg Sør. Det nye utvalget består av: Bodil Aasvang Olsen (leder), Aust-Agder legeforening (Aplf), Ulla Randen (nestleder), Rikshospitalet (Ylf), Anne Larsen, leder i Buskerud legeforening (Of), Bess Frøyshov, leder i Vestfold legeforening (Ylf), Hågen Thorne, leder i Telemark legeforening (Of), Torstein Seip Johnsen, leder i Vest-Agder legeforening (Namf), Arne Eivindson (PSL), Vegard Vige (OLL), Anne Grethe Bechsteen (LVS) og Nora Løkser Langballe (Nmf)

  Som følge av at Bodil Aasvang Olsen er valgt til utvalgets leder, vil Alment praktiserende lægers forening (Aplf) oppnevne ytterligere ett medlem til regionsutvalget.

  Lederstipend for leger

  Lederstipend for leger

  Legeforeningens sentralstyre har for 2004 innført lederstipend til leger som ønsker å ta vekttallsgivende lederutdanning. Det skal deles ut 12 lederstipend à 25 000 kroner for 2004. Stipendordningen er finansiert via utdanningsfond I.

  Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av lederstipendene:

  • Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning.

  • For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 studiepoeng (10 vekttall).

  • Det er en forutsetning for tildeling av stipend at ikke mottaker er omfattet av andre finansierte ledelsesordninger.

  • Det kreves dokumentasjon på opptak og fullføring av studium.

  • Mottaker plikter å avgi rapport om hvamidlene er anvendt til.

  • Stipendet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.

  Lederstipendiene vil bli utlyst vår og høst og førstkommende søknadsfrist er 1.3. 2004. Kortfattet søknad og bekreftelse på opptak sendes: Den norske lægeforening, Pedagogisk avdeling, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

  Legeforeningen med engelske nettsider

  Legeforeningen med engelske nettsider

  Engelskspråklige har nå mulighet til å få kunnskap om og kjennskap til Den norske lægeforenings organisasjon. Gjennom Legeforeningens nyopprettede engelske nettsider kan utenlandske leger få informasjon om hvilke muligheter man har som utenlandsk lege i Norge. Lenke til sidene ligger i venstre marg på www.legeforeningen.no. Sidene vil bli løpende oppdatert.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling, har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Sykehuset Innlandet, Elverum – Hamar, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i onkologi, gruppe II, tellende for ett år av utdanningen. Vedtaket gjelder fra 9.10. 2003.

  Endring av godkjenningsstatus

  Endring av godkjenningsstatus

  Sosial- og helsedirektoratet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, vedtatt at Rikshospitalet godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer, gruppe I uten begrensninger i tellende tjeneste. Vedtaket gjelder fra 8.10. 2003.

  Ut i turnus eller veilede?

  Ut i turnus eller veilede?

  Da er heftet Veileder i turnus i kommunehelsetjenesten kanskje noe for deg. Veilederen er utarbeidet av turnusrådet, og er laget til bruk både for turnusleger i kommunehelsetjenesten og for veiledere. Heftet er i praktisk format og henviser til aktuelle lover og forskrifter. Veilederen inneholder også forslag til huskelister både for turnuslegen og dem som administrerer ordningen. Heftet er gratis og kan fås ved henvendelse til posten@legeforeningen.no eller send faks til 23 10 90 10.

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan laste ned søknadsskjema for ID-kort på www.legeforeningen.norft-format eller pdf-format.

  Ring gjerne Legeforeningens sentralbord 23 10 90 00 for å få tilsendt søknadsskjema, send faks (23 10 90 10) eller e-post til legeforeningen@legeforeningen.no

  Kopi av norsk autorisasjonsbevis skal legges ved den utfylte søknaden. ID-kortet koster 200 kroner og sendes på postoppkrav ca. én til to uker etter mottatt søknad.

  Togreise i juleferien?

  Togreise i juleferien?

  Vi minner om at Legeforeningens medlemmer får 20 % på alle togreiser i Norge som ikke allerede er rabattert. Den samme rabatten gjelder også togreiser med Linx til Sverige. Avtalen gjelder ikke soveplass.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=6034

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media