Rusomsorg i eget helseforetak

Styret i Helse Øst RHF har vedtatt at russektoren skal integreres i nåværende helseforetaksstruktur, med unntak av russektoren i Oslo som legges til Aker universitetssykehus HF i 2004. I andre regionale helseforetak avventer man Stortingets vedtak i rusreformen, ifølge opplysninger på foretakenes nettsider.

Vedtak i november

Etter planen vil Stortinget gjøre endelig vedtak i rusreformen nå i november, og ansvaret for rusomsorgen overføres fra fylkeskommunen til regionale foretak ved årsskiftet.
Sosialkomiteens innstilling er at de rusinstitusjonene som i utkastene til rusreformer (1 og 2) var definert som sosiale tjenester nå skal defineres som helsetjenester, og at de skal organiseres under de regionale helseforetakene. Komiteen forkastet forslaget til rusreform 2 i vår, fordi de ikke ønsket å splitte opp rusfeltet i en kommunal (sosiale tjenester) og en statlig (spesialisthelsetjeneste) del.

Nedprioritert gruppe

- Bakgrunnen for at vi velger å organisere rusomsorgen i eget foretak er at den trenger særlig oppmerksomhet i den tidlige fasen når ansvaret for disse tiltakene overføres fra fylkeskommunene til det regionale helseforetaket, mener styret i Helse Midt-Norge. Styret mener at rusmisbrukere er en nedprioritert gruppe som ikke får nødvendig helsehjelp til tross for alvorlige psykiske og somatiske tilleggssykdommer. Hensikten med å overføre ansvaret for rusbehandling til spesialisthelsetjenesten, er å styrke behandlingstilbudet til rusmisbrukere. På sikt er likevel målet at rusbehandlingen integreres med somatiske og psykiatriske tilbud i helseregionen. Ordningen med eget helseforetak skal evalueres fortløpende og erfaringene legges frem for styret i slutten av 2006.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media