Ny bioteknologilov

Dette er blant endringene som gjøres. Vedtaket ble gjort i tråd med innstillingen fra Sosialkomiteen. Den nye loven om humanmedisinsk bruk av bioteknologi regulerer blant annet kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser etter fødselen, oppsøkende genetisk virksomhet og genterapi. Lovendringen ble vedtatt med støtte fra både Senterpartiet (Sp)og SosialistiskVenstreparti (SV). Arbeiderpartiet (Ap) og Fremskrittspartiet (Frp) stemte i mot.

Genetisk informasjon

Blant endringene i loven er en innstramming når det gjelder regulering av oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet. Det vil si at leger ikke lenger har adgang til å gi berørte slektninger genetiske opplysninger
dersom pasienten ikke vil samtykke til det. Heretter skal helsepersonell bare gis anledning til å informere berørte slektninger når pasienten ikke kan samtykke, og bare i særlige tilfeller, som når pasienten er død eller bevisstløs.

Blant andre endringer som er gjort, er disse:

 • Forbud mot lagring av
  ubefruktede egg oppheves
 • Lagringstiden for befruktede
  egg utvides fra tre til fem år
 • Sædgivers identitet skal ikke
  lenger være hemmelig
 • Det innføres et forbud mot
  transplantasjon av eggstokker/vev fra en kvinne til en annen for å behandle
  barnløshet
 • Genetisk undersøkelse av
  befruktede egg (preimplantasjonsdiagnostikk) før det settes inn i livmoren
  forbys, med et unntak der det er alvorlig arvelige kjønnsbundne sykdommer
 • Forbudet mot bruk av genetisk
  informasjon utenfor helsetjenesten opprettholdes og omfatter nå også et
  forbud mot systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en familie
 • Dagens regulering av oppsøkende
  genetisk informasjonsvirksomhet innstrammes
 • Når det gjelder
  fosterdiagnostikk styrkes retten til informasjon og veiledning før, under
  og etter undersøkelsen. Det skal gis informasjon om risikoen ved undersøkelsen
  og, hvis fosteret kan ha en sykdom eller utviklingsavvik, om gjeldende
  rettigheter og aktuelle hjelpetiltak
 • Dersom formålet med en
  ultralydundersøkelse er svangerskapsomsorg, terminfastsettelse, morkakens
  plassering, se om det foreligger flerlingsvangerskap og vurdere hvordan
  fosteret har utviklet seg, er den unntatt fra bioteknologilovens regulering
 • Dersom formålet med en
  ultralydundersøkelse er å få informasjon om fosterets genetiske
  egenskaper eller å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos
  fosteret, vil den omfattes av bioteknologilovens bestemmelser som
  godkjenning, samtykke og informasjon/veiledning
 • Flere sykehus enn i dag skal
  godkjennes for å bruke ultralyd som fosterdiagnostikk

- Plass til alle

Helseminister Dagfinn Høybråten sier den nye loven understreker det grunnleggende prinsippet om at medisinsk bruk av bioteknologi skal utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.
- Dette skal skje på en måte som ivaretar respekt for menneskeverdet, menneskelige rettigheter og personlig integritet, og uten noen form for diskriminering, sier Høyebråten.

Les også:

Den nye bioteknologiloven og det gamle alderskriteriet. Tidsskriftet nr. 19/2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media