Nasjonale råd for ernæring, fysisk aktivitet og tobakksforebygging

 

Nasjonalt råd for ernæring, Nasjonalt råd for
fysisk aktivitet og Nasjonalt råd for tobakksforebygging er faglige uavhengige
kompetanseorgan oppnevnt av Helsedepartementet og administrativt tilknyttet
Sosial- og helsedirektoratet. Rådenes formål er henholdsvis å:

 

arbeide for å bedre ernæringssituasjonen
i befolkningen,

 

arbeide for økt fysisk aktivitet i befolkningen,

 

arbeide for å forebygge tobakksskader ved å påvirke tobakksbruk
i befolkningen.

Rådenes sammensetning er som følger:

Nasjonalt råd for ernæring 2003–2007

 

Leder

 

Prof. dr.philos. Knut-Inge Klepp, Institutt for ernæringsforskning, Universitetet
i Oslo (UiO)

 

Nestledere

 

Stipendiat, cand.med. Bernadette Kumar, Institutt for allmenn- og samfunnsmedi­sin,
UiO

 

Overlege, prof. dr.med. Haakon Meyer,  Avdeling for folkesykdommer, Nasjonalt
folkehelseinstitutt

 

Medlemmer

 

Cand.scient. Anne Bærug, Nasjonalt am­mesenter, Oslo

 

Forskningsdirektør dr.polit. Kari Tove Elvebakken,
Universitetet i Bergen (UiB)

 

Førsteamanuensis, dr.polit. Sissel Eriksen, Institutt for sosiologi, Universitetet
i Tromsø, (UiTø)

 

Overlege, dr.med. Ursula G.
Falkmer, St. Olavs Hospital, Trondheim

 

Førsteamanuensis dr.philos. Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for allmenn-
og samfunnsmedisin, UiO

 

Prof. dr.philos. Bjarne Jacobsen,
Institutt for samfunnsmedisin, UiTø

 

Prof. dr.philos. Rune Blomhoff,
Institutt for ernæringsforskning, UiO

 

Prof. dr.philos. Svein Olav
Kolset, Institutt for ernæringsforskning, UiO

 

Førsteamanuensis, dr.med. Kristian Midthjell, Institutt for samfunnsmedisin,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Ledende klinisk ernæringsfysiolog, cand.scient. Mette Helvik Morken, Haukeland
Universitetssykehus

 

Prof. dr.med. Stein Emil Vollset,
Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB

 

Prof. II dr.med. Tore Henriksen, Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo

Nasjonalt rådfor fysisk
aktivitet 2003–2007

 

Leder

 

Prof. dr.med. Roald Bahr, Norges idrettshøgskole (NIH)

 

Nestleder

 

Prof. dr.scient. Kari Bø, NIH

 

Medlemmer

 

Forsker/førsteamanuensis dr.scient. Sigmund A. Anderssen, Ullevål universitetssykehus/NIH

 

Prof. dr.med. Kåre Birkeland, Aker universitetssykehus

 

Cand.scient. Roar Blom, Nordland fylkeskommune

 

Seksjonsoverlege dr.med. Jens Ivar Brox, Rikshospitalet

 

Førsteamanuensis dr.scient. Ingunn Fjørtoft, Høgskolen i Telemark

 

Prof. dr.med. Egil W. Martinsen, Modum bad

 

Forsker cand.paed. Per Egil Mjåvatn, NTNU

 

Førsteamanuensis Yngvar Ommundsen, NIH

 

Forsker dr.paed. Oddrun Samdal, HE­MIL-senteret, UiB

 

Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristian­sand kommune

 

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabili­tering Kirsten Sola, Flekkerøy
legekontor, Flekkerøy

 

Prof. dr.scient. Kine H. Thoren, Norges landbrukshøgskole

 

Forsker dr.med. Inger Thune, UiTø

Nasjonalt råd for tobakksforebygging
2003–2007

 

Leder

 

Dr.med. Stener Kvinnsland, Haukeland Universitetssykehus

 

Nestleder

 

Forsker/professor, dr.psycol. Bente Wold, HEMIL-senteret i Bergen

 

Medlemmer

 

Overlege, dr.med. Gunilla Bolinder, Karolinska sjukhuset, Stockholm

 

Prof., dr.med. Erik Dybing, Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Prof., dr.philos. Pål Kraft, Universitetet i Bergen

 

Post.doc stipendiat, dr.med. Turid Lingås Holmen, NTNU

 

Informasjonssjef Arvid Libak, Feiringklinikken

 

Førsteamanuensis, dr.med. Maja Lise Løchen, UiTø

 

Dr.psycol. Peter Prescott, Bergensklinikken

 

Generalsekretær, cand.jur. Anne Lise Ryel, Den Norske Kreftforening

 

Stipendiat, cand.polit. Janne Scheffels, Statens institutt for rusmiddelforskning

 

Overlege Marit Rognerud, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media