Medfødte føflekker – hva bør sies og gjøres?

Rundskrivet, som er adressert til landets leger og publisert på Sosial- og helsedirektoratets nettsider, innebærer en nyansering av tidligere retningslinjer for klinisk vurdering av medfødte føflekker.

Nyansert risikokalkyle

Medfødte føflekker er definert som melanocyttiske nævi og finnes hos ca. 1 % av nyfødte barn. Store medfødte føflekker (kjempenævi) har dokumentert økt risiko for malignitetsutvikling.

Mens tidligere kliniske retningslinjer angav at opptil 20 % av medfødte føflekker - avhengig av størrelse - kunne utvikle seg til kreft, er risikokalkylene nyansert og nedjustert i de nye anbefalingene.

Her fremgår det at små (

Store medfødte føflekker (> 20 cm), derimot, er assosiert med større kreftfare, og må vurderes og behandles tidlig. Nyere studier angir i underkant av 5 % risiko for å utvikle malignt melanom fra et kjempenævus i løpet av de første fem leveårene. Videre antar man at 60 % av melanomene utviklet fra kjempenævi, oppstår i løpet av de første ti leveårene.

- Bør sentraliseres

Årlig fødes det i Norge om lag ti barn med medfødt føflekk over 4 cm, og av disse har to til tre barn føflekker på over 10 cm. Den beskjedne forekomsten tilsier at oppfølging og behandling av store medfødte føflekker bør sentraliseres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media