ICPC-2 er rett rundt hjørnet

Sosial- og helsedirektoratet og Rikstrygdeverket (RTV) er i full gang med forberedelsene til lanseringen av ICPC-2. ICPC står for International Classification of Primary Care, altså primærhelsetjenestens kode- og klassifiseringssystem.

Klar til sommeren

Etter planen skal ICPC-2 være operativt 1. juli 2004. Fra og med denne datoen vil ikke lenger norske leger kunne utstede sykmeldinger, helseattester og legeregninger basert på ICPC-1, som ble revidert senest i 2002.

Prosjektleder Arnt Ole Ree ved Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) sier at forberedelsene er i rute. Og på vegne av KITH, som har det praktiske ansvar for oppgradering og vedlikehold av kodesystemer i helsevesenet, kan han love at overgangen til ICPC-2 skal skje smidig og smertefritt for norske allmennleger.

- Ja, den nye versjonen vil lett kunne erstatte tidligere utgaver. Det er ingen endringer i strukturen på datafilene, og konsekvensene for IT-systemene er dermed svært få, sier Arnt Ole Ree. Han opplyser at datafilene for ICPC-2 vil bli lagt ut på KITHs nettsider i desember og at det nye søkeverktøyet for oppslag – som kan benyttes sammen med Windows-baserte systemer for elektronisk pasientjournal - vil være nedlastbar innen februar 2004.

Komplett revisjon

- Hva er de viktigste endringene i ICPC-2?

- Det er en komplett revisjon av både den systematiske og alfabetiske utgaven av kodeverket. Den nye søkemodulen vil, foruten å være et effektivt søkeverktøy, også inneholde en fullstendig ICPC-2-bok samt en konverteringstabell til ICD-10. Koblingen mellom kodesystemene gir bedre muligheter for utveksling av diagnostisk informasjon mellom første- og annenlinjetjenesten og mellom allmennpraktikere og sykehus, sier Arnt Ole Ree.

ICPC-systemet er i utstrakt bruk i primærhelsetjenesten, både i Norge og flere andre europeiske land. Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) har hatt det overordnede ansvaret for å utvikle den norske utgaven, og har sammen med KITH utarbeidet den elektroniske versjonen. Arbeidet med ICPC-2 er finansiert av Sosial- og helsedirektoratet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media