Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Færre medisinske doktorgrader

  Færre medisinske doktorgrader

  Det blir stadig færre som avlegger dr.med.-graden. I første halvår 2003 fant det kun sted 37 disputaser. Dette er det laveste tallet på ti år, ifølge Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIVU).

  Ved de fire medisinske fakultetene var det totalt 146 disputaser i 2002, kun 77 av disse gjaldt dr.med.-graden. De øvrige disputasene gjaldt dr. philos.-graden, dr. scient.-graden og én dr.polit.-graden.

  Se statistikken på www.nilu.no og i Tidsskriftet nyhetsarkiv (www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2750 og www.legeforeningen.no/index.db2?id=13181).

  Varsler ny helsereform

  Varsler ny helsereform

  Samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har ikke vært god nok, mener helseministeren. Dagfinn Høybråten (KrF) vil nå ha slutt på at pasientene blir skadelidende. Regjeringen har derfor vedtatt å nedsette et utvalg for å vurdere rammebetingelser. Målet er å sikre at fremtidige pasienter ikke blir offer for dårlig samarbeid og koordinering mellom sykehusene og den øvrige helsetjeneste. Utvalget skal avgi sin innstilling innen utgangen av 2004.

  Oppretter regionalt forskningsutvalg

  Oppretter regionalt forskningsutvalg

  Styret i Helse Øst har vedtatt at det skal etableres et regionalt forskningsutvalg i Helse Øst RHF, og at det skal avsettes øremerkede midler i størrelsesorden 1 % av basisrammen for 2004 til forskning. Omfang og kvalitet på den samlede forskningsaktiviteten skal være i samsvar med nasjonale målsettinger, skriver Helse Øst i en pressemelding. Det vil bli opprettet et regionalt forskningsutvalg som skal ha en rådgivende funksjon.

  Les mer: www.helse-ost.no

  Reduserte ventetider

  Reduserte ventetider

  Ventetidene i sykehusene fortsetter å gå ned, heter det i en pressemelding fra Helsedepartementet. Gjennomsnittlig ventetid er redusert med om lag 8 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Antallet pasienter på venteliste for utredning og behandling i de somatiske sykehusene per august 2003, viser en nedgang på 17 % fra samme tidspunkt i fjor. Ventetiden for barn og unge innen psykisk helsevern viser en kraftig nedgang.

  Les mer: www.odin.dep.no/hd/norsk/aktuelt/pressem/042071-070169/index-dok000-b-n-a.html

  Legestudenter får ikke praksis i Norge

  Legestudenter får ikke praksis i Norge

  300 norske medisinstudenter som studerer i Tyskland får ikke utføre det sjette og praktiske året i Norge, skriver Universitas. Norske medisinstudenter i Tyskland trenger skriftlig attestasjon fra en dekan for å få godkjent et praksisår ved et norsk sykehus, men dekanene ønsker ikke å gå god for et slikt praksisår. I Tyskland er helsevesenet og de medisinske fakultetene underlagt samme organisatoriske enhet. Derfor forventer tyske myndigheter at fakultetene har innsyn i praksisplasser ved norske sykehus. – Ettersom de samme institusjonene er selvstendige enheter i Norge, kan vi ikke oppfylle deres krav, sier Johs Teigland, fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, til avisen.

  Les hele saken: http://universitas.uio.no/nyhet/?sak=3550

  Gunstige boliglån gjennom Legeforeningen

  Gunstige boliglån gjennom Legeforeningen

  Legeforeningen har fremforhandlet gunstige banktjenester gjennom Den norske Bank (DnB) og Postbanken. Medlemsfordeler på boliglån er bl.a. spesielt gunstig rente, fritak for etablerings- og depotkostnader, gratis tinglysing av transport av obligasjon samt førstehjemslån til medlemspris. Per i dag er 3 210 medlemmer lånekunder i DnB. Samlet utlån til leger gjennom DnB og Postbanken er nærmere 4 milliarder kroner, samlet innskudd nærmere 1,1 milliarder.

  Les mer: www.medlemsradgiveren.no/forside/forside.jhtml?id=8&lev=dnb

  Statoil-avtalen

  Statoil-avtalen

  Legeforeningen har inngått en avtale som gir medlemmer fordelaktige priser på bl.a. bensin og diesel hos Statoil. Du kan velge mellom Statoil Personkort (p.t. 36 øre/liter i rabatt på pumpepris)for privatpersoner, og Statoil Firmakort (p.t. 40 øre/liter bensin og 44 øre/liter diesel i rabatt på pumpepris) for firmaer registrert i Brønnøysund.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=16

  Uriktig påstand i Brennpunkt

  Uriktig påstand i Brennpunkt

  I Brennpunkt på NRK-TV 16. september, ble det påstått at Legeforeningen har uttalt at det er uproblematisk at leger kan ta imot gratis 24-timers blodtrykksapparat fra legemiddelindustrien. Dette stemmer ikke med Legeforeningens policy, bl.a. uttrykt gjennom Rådet for legeetikk og svar på konkrete forespørsler.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21184

  Nytt bygg ved Soria Moria

  Nytt bygg ved Soria Moria

  Tirsdag 30. september ble det nye bygget ved Soria Moria Hotell og Konferansesenter offisielt åpnet.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21298

  Vellykket humanitæraksjon for medisinstudentene

  Vellykket humanitæraksjon for medisinstudentene

  Over 1,5 millioner kroner er samlet inn under årets humanitæraksjon Utrydd Guineaormen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21218

  Møte med sosialministeren om kvalitetsmeldingen

  Møte med sosialministeren om kvalitetsmeldingen

  Legeforeningen hadde medio september et konstruktivt møte med sosialminister Ingjerd Schou i anledning kvalitetsmeldingen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21099

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Sykehuset Telemark, Skien godkjennes som utdanningsinstitusjon i endokrinologi i gruppe II. Vedtaket gjelder fra 22.9. 2003.

  Fastlegeavtalene

  Fastlegeavtalene

  Kommentarutgaver til fastlegeordningen, FLO-avtalene, foreligger nå på Legeforeningens hjemmesider.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21273

  Krav om fullt fødselsnummer på resepter

  Krav om fullt fødselsnummer på resepter

  Fra 1.10. 2003 endret Helsedepartementet forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Bakgrunnen for det nye kravet er blant annet at Reseptregisteret blir etablert fra 1.1. 2004, og at det stilles krav til apotekene om at de rapporterer fullt fødselsnummer som en del av reseptopplysningene. De fleste leger bruker kontorsystemene Profdoc eller Infodoc. Begge disse har i siste oppgradering tilrettelagt for at fullt fødselsnummer skrives automatisk på resepten, så sant det er registrert i systemet. Legene må selv iverksette oppgraderingen, alternativt hente ned oppgraderingen fra Internett.

  Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2807

  Skjult markedsføring

  Skjult markedsføring

  Rådet for legeetikk har behandlet en forespørsel om ultralydmåling av beinvev, et prosjekt ved legesentre som er initiert av firma. Rådet gjør en vurdering av denne konkrete saken, og konkluderer med at dette er skjult markedsføring foruten å vise til de etiske regler for leger.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21151

  Røykfriprisen til Glittreklinikken

  Røykfriprisen til Glittreklinikken

  Glittreklinikken er blitt tildelt organisasjonenes røykfripris.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21190

  Røykfriprisen til UNN

  Røykfriprisen til UNN

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er blitt tildelt organisasjonenes røykfripris.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21313

  Verdens nordligste sykehus røykfritt

  Verdens nordligste sykehus røykfritt

  Longyearbyen sykehus er blitt tildelt organisasjonenes røykfripris.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21138

  Godkjente spesialister på nett

  Godkjente spesialister på nett

  Oversikten over godkjente spesialister er nå oppdatert på Legeforeningens Internett-sider.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21071

  Nytt sentralstyrereferat

  Nytt sentralstyrereferat

  Referat fra sentralstyrets møte i september er publisert på nett. Velg Fra foreningen i menyen til venstre, og deretter Sentralstyrereferater.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21195

  Etablerer allmennmedisinske forskningsenheter

  Etablerer allmennmedisinske forskningsenheter

  Alment praktiserende lægers forening (Aplf) sin generalforsamling i Stavanger 2002 vedtok å opprette et «strategiutvalg for allmennmedisinsk forskningsorganisering», som skulle utrede mulighetene for å etablere norske allmennmedisinske forskningsenheter og finansiere disse. Utvalget, som hadde representanter fra de allmennmedisinske universitetsinstitutter/seksjoner ved de fire medisinske fakultetene, ble ledet av Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe.

  Utvalget leverte en enstemmig innstilling i mars 2003, med anbefaling om at det opprettes forskningsenheter i nær tilknytning til de allmennmedisinske institutter/seksjoner ved alle de medisinske fakulteter. Aplfs generalforsamling i 2003 sluttet opp om innstillingen, med det unntak at forskningsfondet legges inn under Legeforeningen og ikke Aplf.

  Sentralstyret gav i sitt møte i september tilslutning til forslaget om å styrke allmennmedisinsk forskning, under den forutsetning at en slik styrking skjer ved offentlig finansiering. Det utarbeides forslag til vedtekter og finansiering etter modell fra øvrige fond knyttet til forhandlinger om normaltariffen. Sentralstyret vil ta endelig stilling til forslaget når utkast til slike vedtekter foreligger.

  Ytterligere informasjon finner du på www.legeforeningen.no/index.db2?id=15005

  Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

  Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

  Helsemyndighetene må ta et større ansvar for å gi nasjonale standarder nødvendig status, og kreve at de tas i bruk. Det skriver Legeforeningen i sitt svar til Sosial- og helsedirektoratets utkast til kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene.

  – Det er svært viktig at kravspesifikasjonene samordnes på en slik måte at det muliggjør elektronisk kommunikasjon mellom aktører og organisasjoner i helsevesenet, mener Legeforeningen, og advarer mot at dokumentasjonen spres til flere aktører enn de som har behov for den – ut fra sin rolle og funksjon i forhold til pågående behandling av pasienten.

  Les uttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=21204

  Les også Legeforeningens svar på høringsuttalelse vedrørende utkast til nasjonal standard for dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal i helseforetak på www.legeforeningen.no/index.db2?id=21205

  Landsstyremøtet 2004

  Landsstyremøtet 2004

  Landsstyremøtet avholdes 25. – 27. mai på Hotell Alexandra i Loen.

  Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin

  Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin

  Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) har vært rådgivende for sentralstyret, og har også vært ansvarlig for revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Nytt utvalg er nå oppnevnt for perioden inntil 31.8. 2005, og med uendret mandat. Utvalget består av Lars A. Nesje (Aplf), Eva Liahjell (OLL), samt Hanne Klausen og Mårten Sandberg fra Norsk anestesiologisk forening.

  Nye representanter til Utdanningsfond I

  Nye representanter til Utdanningsfond I

  Ingvild Brunborg er oppnevnt som fast representant og Synne Torkildsen som hennes personlige vararepresentant til fondsutvalget for Utdanningsfond I frem til 2005. Utvalget består av representanter fra departement, universitet, leger utenfor institusjon, overlegene og de underordnede legene.

  Nyoppnevning til styret i GRUK

  Nyoppnevning til styret i GRUK

  Hans Asbjørn Holm og Bjørn Hoftvedt er gjenoppnevnt for en ny fireårsperiode som henholdsvis medlem og varamedlem i styret for stiftelsen Gruppe for utvikling av kvalitet i helse- og sosialtjenesten (GRUK). Gruppen ble registrert som stiftelse i august 1999.

  Nytt avtaleverk

  Nytt avtaleverk

  Etter forhandlinger med de fem regionale helseforetak i fellesskap, forelå det anbefalt forslag til ny avtale for privatpraktiserende spesialister. Avtalen erstatter Overenskomst vedrørende avtaler og drift av privat spesialistpraksis etter lov om sykehus mv. (ASA 4311) med virkning fra og med 1.9. 2003.

  Tidsskriftets redaksjonskomité

  Tidsskriftets redaksjonskomité

  I henhold til § 17 i Legeforeningens lover skal sentralstyret oppnevne en redaksjonskomité på åtte medlemmer. En av de som oppnevnes skal komme fra det til enhver tid sittende sentralstyre. Ragnhild Øydna Støen oppnevnes som sentralstyrets representant.

  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell

  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell

  Audun Fredriksen oppnevnes som fast representant til styret i Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Hans Asbjørn Holm er vararepresentant.

  Sentralstyrets møteplan i 2003 og 2004

  Sentralstyrets møteplan i 2003 og 2004

  Sentralstyret har arbeidsmøte fra torsdag 19. –  søndag 22. november og ordinære møter fredag 5. desember og onsdag 17. desember.

  For 2004 gjelder følgende møtekart:

  Onsdag 14.1., tirsdag 10.2., tirsdag 16.3., tirsdag 20.4., mandag 24.5., torsdag 17.6., tirsdag 24.8., tirsdag 21.9., onsdag 20.10., tirsdag 16.11. og fredag 10.12.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media