Vil kartlegge telemedisinsk virksomhet

For å få en oversikt over all den spennende aktiviteten som er innen telemedisin og samhandling via informasjonsteknologi i Norge, har Nasjonalt senter for telemedisin (NST) nå opprettet regionkontakter i alle helseregionene. Med finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet skal disse kartlegge all telemedisinsk virksomhet rundt om i landet.

Samles i database

Regionkontaktene vil kontakte alle helseforetak og andre interesseorganisasjoner og finne ut hva som foregår av prosjekter, enten de er pågående, avsluttede eller påtenkte. Informasjonen samles i en rapport som gis ut av Sosial- og helsedirektoratet ved nyttårstider, og årlig fremover. Opplysningene, og navn på kontaktpersoner, samles også i en database med søkefunksjon, som etter hvert vil bli tilgjengelig for allmennheten.

Store forskjeller

Det er stor forskjell mellom de ulike helseforetakene når det gjelder satsningen på telemedisin, opplyser NST. Helse Vest har stor aktivitet på området, men mangler en helhetlig retningslinje. E-vakt, en elektronisk forsendelse av forespørsler vedrørende kreft, kan bli det første konkrete samarbeidet med NST.

Helse Øst prioriterer IT-strategi, rammeavtaler med leverandører og felles drift og organisering av hele foretaksgruppen. Helse Øst har også vedtatt en IT-strategiplan, og ønsker å etablere et distriktsmedisinsk senter der NST skal være med i prosessen.

Mange prosjekter

Helse Midt-Norge er aktive på telemedisinfronten og har satt i gang mange prosjekter i samarbeid med NST. Blant disse er teleradiologi mellom alle sykehus i regionen, videokonferanse ved psykiatri i Nord-Trøndelag og telepatologi mellom Ålesund sjukehus og St. Olavs hospital.

Helse Sør har flere prosjekter på gang, formulert i handlingsplanen "Resept 2006". Blant annet er det bevilget penger til prosjektet "Det digitale Setesdal"/"Telemedisin i Bykle og Valle".

Vil bli ledende

Helse Nord, som NST er en del av, har som mål å bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy. Senteret i Tromsø har gjennomført mange forskjellige prosjekter de siste årene, og har satt i drift telemedisinske tjenester i kommunal sektor, sykehussektoren og blant primærleger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media